دسته‌بندی نشده

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان- پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………… 3

1-2 بیان مسئله…………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………… 9

1-4 مدل محتوایی تحقیق………………………….. 12

1-5 اهداف تحقیق……………………………….. 16

1-6 فرضیه های تحقیق……………………………. 16

1-7 تعاریف متغیرهای اصلی تحقیق………………….. 18

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرهای اصلی تحقیق………….. 18

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق…………. 20

1-8 قلمرو تحقیق……………………………….. 30

1-8-1 قلمرو موضوعی…………………………….. 30

1-8-2 قلمرو مکانی……………………………… 30

1-8-3 قلمرو زمانی……………………………… 30

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………….. 32

2-2 تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد…………… 32

2-2-1 تعریف ارزیابی عملکرد……………………… 32

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-2-2 سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد…………….. 33

2-2-3 دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……. 34

2-2-4 فرایند ارزیابی عملکرد…………………….. 37

2-2-5 ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب…….. 40

2-2-6 مدل های نوین ارزیابی عملکرد……………….. 41

2-2-7 تاریخچه مدل های سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت. 50

2-3 مدل تعالی سازمانیEFQM………………………. 53

2-3-1 تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM 53

2-3-2 خود ارزیابی در مدل EFQM…………………… 55

2-3-3 بررسی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM…….. 59

2-3-4 بررسی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیازدهی به آنها 68

2-3-5 معرفی جایزه ملی تعالی سازمانی……………… 73

2-3-6 اهداف…………………………………… 74

2-3-7 ارکان…………………………………… 74

2-3-8 دامنه شمول………………………………. 75

2-3-9 بخش های جایزه ملی تعالی سازمانی……………. 76

2-3-10 سطوح جوایز طرح تعالی سازمان………………. 78

2-3-11 سطوح تعالی در جایزه EFQM…………………. 80

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-4 معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط…………… 81

2-4-1 مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران……….. 81

2-4-2 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج………… 86

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………….. 92

3-2 روش تحقیق…………………………………. 92

3-3 توصیف آزمودنی های تحقیق(جامعه و نمونه آماری)….. 92

3-3-1 جامعه تحقیق……………………………… 92

3-3-2 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری………….. 93

3-3-2-1 برآورد حجم نمونه……………………….. 93

3-3-2-2 روش نمونه گیری…………………………. 95

3-4 روش گرد آوری داده ها……………………….. 95

3-5 ابزار گرد آوری داده ها(معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی و تنظیم سئوال های آن)…………………………………. 95

3-6 روایی(اعتبار)پرسشنامه………………………. 97

3-7 پایایی(قابلیت اطمینان)پرسشنامه………………. 98

3-8 معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها.. 99

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

3-8-1 آمار توصیفی…………………………….. 99

3-8-2 آمار استنباطی…………………………… 100

3-9 خلاصه فصل…………………………………. 101

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه……………………………………. 103

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)…………. 103

4-2-1 تحلیل سوالات عمومی……………………….. 103

4-2-2 تحلیل متغیرها ………………………….. 109

4-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 121

4-3-1 بررسی آزمون فرضیه اول……………………. 123

4-3-2 بررسی آزمون فرضیه دوم……………………. 124

4-3-3 بررسی آزمون فرضیه سوم……………………. 126

4-3-4 بررسی آزمون فرضیه چهارم………………….. 127

4-3-5 بررسی آزمون فرضیه پنجم…………………… 128

4-3-6 بررسی آزمون فرضیه ششم……………………. 129

4-3-7 بررسی آزمون فرضیه هفتم…………………… 130

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

4-3-8 بررسی آزمون فرضیه هشتم…………………. 131

4-3-9 بررسی آزمون فرضیه نهم………………….. 133

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………… 136

5-2 نتیجه گیری………………………………. 136

5-3 پیشنهادها……………………………….. 140

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای فرضیات تحقیق………. 141

5-3-2 محدودیت های تحقیق………………………. 144

5-3-3 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………. 144

منابع……………………………………… 147

پیوست ها   154

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و ارزيابي عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالي سازماني EFQM مي باشد.

همچنین براي دستيابي به هدف اصلي این پژوهش، تعدادي اهداف ویژه نيز تدوين گرديده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir