دسته‌بندی نشده

ارائه وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیامدهای سازمانی

درک عدالت می تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی (مثل برابری، مساوات یا نیاز) و هم چنین توسط ارزش پیامدها باشد. بنابراین عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراک مثبت یا منفی پیامدها از سوی ادراک کننده تعیین می شود.

2-8-2) رویه های سازمانی

درک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. برای مثال رویه ای که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا مطالب خود را بیان کنند، عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود.

 

 

2-8-3) خصوصیات ادراک کننده

درک عدالت ممکن است همچنین تحت تأثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می تواند خصوصیات جمعیت شناختی (مثل سن، جنسیت،نژاد) و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد. (حسین زاده،ناصری،1386)

2-9) سبک رهبری و عدالت سازمانی

از رهبران انتظار میرود  سیستم های ایجاد کنند که اعضا ادراک باز بودن فضا، عدالت  و دغدغه کنند. در یک سازمان اخلاقی و عادلانه  تصمیماتی که  رهبران  اتخاذ میکنند باید انعکاس  دهنده رفتار منصفانه آنان  با افراد و اهمیت دادن به رفاه کارکنان  و نیز مسئولیت پذیری نسبت به اجتماع بزرگتر بیرون باشد سبک های رهبری  متفاوت، نشان دهنده سبک های متفاوت تصمیم گیری و تمرکز  بر نوع خاصی از عدالت سازمانی هستند. رهبر تبادل گرا مدیر کارائی است که در پی ارتباطات شفاف و حل سریع مسائل و پاداش دادن به زیردستان است. توجه رهبر تحول گرا به این است که چگونه سازمان مزایا را توزیع کرده و کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت دهد. از این رو رهبر تبادل گرا تمرکز خود را بر ایجاد سیاست ها، پشتیبانی از عناصری قرار می دهد که عدالت ساختاری را رشد می دهد. از سوی دیگر رهبر تحول گرا،شخصیتی کاریزماتیک، باهوش و القاکننده است. یک رهبر تحول گرا تمایل فراوانی به عدالت اجتماعی دارد زیرا توجه اصلی او به نیازها و رفاه کارکنان است و می خواهد باز و پاسخگو باشد.(اسمعیلی گیوی1387: 214)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری میزان تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال تحقیق

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثیرمبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در شرکت چوکا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir