اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی دسته‌بندی نشده

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 


فهرست مطالب
عنوان                                                                     صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق  
1-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2) بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
 1-5) چارچوب نظری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 11
1-8)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-8-1) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-8-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-8-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  
2) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
بخش اول : بازاریابی داخلی  
2-1) بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-2) فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
مرحله اول : درک بازار و نیازهای مشتری ………………………………………………………………………………………………………………. 25
ü      نیازها، خواسته ها، تقاضا ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 26
ü      پیشنهادهای بازاریابی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
ü      ارزش و رضایت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
ü      تبادل و ارتباط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
ü      بازار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
مرحله دوم: طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری ………………………………………………………………………………………. 28
ü      انتخاب مشتری برای خدمتگذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
ü      انتخاب  طرح ارزش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
مرحله سوم: ایجاد یک  استراتژی بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………… 29
مرحله چهارم: ایجاد رابطه سودمند با مشتری  ……………………………………………………………………………………………………….. 31
مرحله پنجم: کسب ارزش از مشتریان  …………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-3) بازاریابی کل نگر  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4) بازاریابی داخلی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-5) تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-6) ضرورت بازاریابی داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-7) عناصر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-8) مدل­های بازاریابی درونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-8-1) مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ ………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-8-2) مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی  ………………………………………………………………………………………………………………… 41
ü      بازاریابی درونی نوع اول  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
ü      بازاریابی درونی نوع دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
ü      بازاریابی درونی نوع سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
ü      بازاریابی درونی نوع چهارم  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-8-3) مدل بازاریابی درونی بری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-8-4) مدل بازاریابی درونی گرونروس  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-8-5)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق …………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-9) بازاریابی درونی و مزیت رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
بخش دوم: بازارگرایی  
2-10) مفهوم بازارگرایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-11) دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-11-1) دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر …………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-11-2) دیدگاه بازارگرایی رفتاری کوهلی و جاورسکی ………………………………………………………………………………………………. 56
2-11-3) دیدگاه بازارگرایی فرهنگی نارور و اسلاتر  …………………………………………………………………………………………………….. 57
2-11-4) دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت  ……………………………………………………………………………………………………………… 59
2-11-5) دیدگاه مشتری گرایی دشپنده ………………………………………………………………………………………………………………………. 60
بخش سوم: تعهد سازمانی  
2-12) تعهد سازمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-13) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2-13-1) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی   ………………………………………………………………………………………… 62
2-13-2) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی  ……………………………………………………………………………………….. 63
2-13-3) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی  ………………………………………………………………………………………………….. 63
2-14) فرایند ایجاد تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-15) الگوهای تعهد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-15-1) الگوی مایر و آلن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-15-2) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران ……………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-15-3)  الگوی پنلی وگولد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-15-4) الگوی مارش و ماناری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
2-16) پیامدهای تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی  
2-17) مفهوم رفتار شهروندی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-18)  رویکردهای موجود در تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………… 71
ü      رفتارهای در نقش و فرانقش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 71
ü      تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام  …………………………………………………………………………………………………………………………. 73
2-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
2-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران ………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران …………………………………………………………………………………………………………. 77
2-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران ……………………………………………………………………………………………………………. 77
2-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس …………………………………………………………………………………………………………. 78
2-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن  …………………………………………………………………………………………………………….. 79
2-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی  …………………………………………………………………………………………………… 79
2-21) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-22)   سیاست های تشویقی رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-23) پیشینه تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور  ……………………………………………………………………………………………………………………… 86
ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور  ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
2-24) خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
   
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-2)روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
3-3)جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-4-1) روش جمع آوری داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………… 98
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 104
4-2-1) جنسیت پاسخگویان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-2-2) سن پاسخگویان   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………… 106
4-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………. 107
4-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 107
4-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
4-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی ………………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز  ………………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………. 111
4-4-1) توصیف  متغیر بازارگرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 111
4-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
4-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای  ………………………………………………………………………………………………………… 114
4-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………. 115
4-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی   ……………………………………………………………………………………………………….. 115
4-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
4-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 118
4-5-5) توصیف متغیر جوانمردی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم  ………………………………………………………………………………………………………………………… 120
4-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
4-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
4-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق  ………………………………….. 125
4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 130
4-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد   …………………………………………………………………………………………………………. 130
4-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………… 131
4-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری ……………………………………………………………………………………………………………….. 132
4-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143
بررسی فرضیه اصلی  …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143
بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
بررسی فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
بررسی فرضیه فرعی پنجم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بررسی فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
بررسی فرضیه فرعی هفتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
بررسی فرضیه فرعی هشتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
5-4) پیشنهادات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی)  ……………………………………………………………………………. 148
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
5-5 محدودیتهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین میزان تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین میزان رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.