دسته‌بندی نشده

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 


فهرست مطالب
عنوان                                                                     صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق  
1-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2) بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
 1-5) چارچوب نظری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 11
1-8)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-8-1) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-8-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-8-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  
2) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
بخش اول : بازاریابی داخلی  
2-1) بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-2) فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
مرحله اول : درك بازار و نيازهاي مشتري ………………………………………………………………………………………………………………. 25
ü      نيازها، خواسته ها، تقاضا ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 26
ü      پيشنهادهاي بازاريابي  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
ü      ارزش و رضايت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
ü      تبادل و ارتباط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
ü      بازار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
مرحله دوم: طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری ………………………………………………………………………………………. 28
ü      انتخاب مشتری برای خدمتگذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
ü      انتخاب  طرح ارزش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
مرحله سوم: ایجاد یک  استراتژی بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………… 29
مرحله چهارم: ايجاد رابطه سودمند با مشتري  ……………………………………………………………………………………………………….. 31
مرحله پنجم: كسب ارزش از مشتريان  …………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-3) بازاريابي كل نگر  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4) بازاریابی داخلی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-5) تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-6) ضرورت بازاریابی داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-7) عناصر بازاريابي داخلي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-8) مدل­های بازاریابی درونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-8-1) مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ ………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-8-2) مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی  ………………………………………………………………………………………………………………… 41
ü      بازاریابی درونی نوع اول  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
ü      بازاریابی درونی نوع دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
ü      بازاریابی درونی نوع سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
ü      بازاریابی درونی نوع چهارم  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-8-3) مدل بازاریابی درونی بری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-8-4) مدل بازاریابی درونی گرونروس  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-8-5)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق …………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-9) بازاريابي دروني و مزيت رقابتي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
بخش دوم: بازارگرایی  
2-10) مفهوم بازارگرایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-11) دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-11-1) ديدگاه تصميم گيري شاپيرو و گلازر …………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-11-2) ديدگاه بازارگرايي رفتاري كوهلي و جاورسكي ………………………………………………………………………………………………. 56
2-11-3) ديدگاه بازارگرايي فرهنگي نارور و اسلاتر  …………………………………………………………………………………………………….. 57
2-11-4) ديدگاه بازاريابي استراتژيك روكرت  ……………………………………………………………………………………………………………… 59
2-11-5) ديدگاه مشتري گرايي دشپنده ………………………………………………………………………………………………………………………. 60
بخش سوم: تعهد سازمانی  
2-12) تعهد سازمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-13) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2-13-1) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی   ………………………………………………………………………………………… 62
2-13-2) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی  ……………………………………………………………………………………….. 63
2-13-3) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی  ………………………………………………………………………………………………….. 63
2-14) فرايند ايجاد تعهد سازماني …………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-15) الگوهای تعهد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-15-1) الگوی مایر و آلن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-15-2) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران ……………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-15-3)  الگوی پنلی وگولد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-15-4) الگوی مارش و ماناری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
2-16)
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir