دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسی ارشد :سنجش عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقّدمه

سياستگذاران دريافتند که بازار سرمايه بازار مهمّي در سياست پولي است که مي تواند براي تأثير گزاري در فعّاليت اقتصاد واقعي استفاده شود. قيمت‌هاي سرمايه روي اقتصاد واقعي از طريق تعدادي از کانالها تأثير مي‌گذارد. نوسانان در قسمتهاي سرمايه هزينه اصلي کارخانه و ظرفيتشان براي افزاش کانون و سرمايه جديد را تحت تأثير قرار مي‌دهد (باسيستا و کورو[1]، 2008).

تأثير اعلان سود سهام روي ارزش شرکت، يک معمّا باقي مانده است. براساس گفته میلر و مودیلیانی[2]   (1961) ارزش شرکت توسط سياست سود سهام شرکت، تحت تأثير قرار نمي‌گيرد. آنها بحث کردند که سرمايه گذاران مي‌توانند هرگونه تأثير سياست سود سهام رابدون تغيير دادن ارزش شرکت، خنثي کنند. اگرچه برعکس فرضيه تئوري‌شان، مطالعات تجربي تأثير سود سهام روي ارزش سهام نشان مي‌دهد که واکنش‌هاي قيمت مهّمي در روز آگهي اتفّاق مي‌افتد. پيشنهادات زيادي براي توضيح ماهيت واکنش قيمت سهام به آگهي سود سهام ارائه شده که ازميان آنها فرضيه علامت دهی، غالب است. اين فرضيه پيشنهاد مي‌کند که سود سهام‌ها توسط شرکت براي کاهش تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايه گذاران درباره درآمد آينده، استفاده مي‌شود (کمپل و اوچا[3]، 2011).

براساس تحقيق فاما[4] و همکاران (1969) درباره واکنش بازار سهام به اعلامیه تقسیم سود در آمریکا، براي بازارهاي مؤثّر از لحاظ قيمت سهام، مي‌بايست به طور کامل تمام اطلاعات در دسترس تقسيم سهام درروز آگهي، منعکس شود. اين يعني اين که از قيمت‌هاي سهام انتظار مي رود که سريعاً با اطلاعات تقسیم سود تنظيم شوند و هيچ گونه انباشته شدن قيمتي قبل و بعد از آگهي نشان داده نشود. با آزمايش کردن فرضيه‌هاي آنها روي داده های قيمت سهام ماهانه از بازار آمریکا با استفاده از متدولوژي مطالعه رويدادها، يافتند که اعلامیه تقسیم سود باعث واکنش‌هاي قيمت سهام مي‌شود ولي فقط تا حدي که اطلاعات جديد و غير قابل پيش بيني باشد. بنابراين، آنها اين موضوع را تأکيد کردند که بازارها در حالتي که قيمت ها خيلي سريع با اطلاعات جديد تنظيم شوند، مؤثّر هستند.

بسياري از محققان، تأثير سود سهام‌ها روي قيمت سهام در بازارهاي مختلف را بررسي کردند. نتايج مطالعاتشان شبيه به آنهايي بود که توسط فاما و همکاران (1969) گزارش شده بود و از اين مفهوم که قيمت‌هاي سهام به آگهي سود سهام واکنش نشان مي‌دهند پشتيباني مي‌کرد (کمپل و اوچا[5]، 2011). در این فصل به مبانی نظری و پیشنه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است که در سه بخش به شرح زیر گنجانده شد:

بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

بخش دوّم: مبانی نظری اعلاميه‌هاي سودنقدي.

بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلاميه‌هاي سودنقدي در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

[1]– Basistha, Alexander Kurov

[2] . Miller  & Modigliani

Campbell, Chijioke Ohuocha  [3]-

[4] . fama

-Campbell, Chijioke Ohuocha  [5]

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بين نقد شوندگي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

2- تعیین رابطه بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

3- تعیین رابطه بين بازده نقدي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

4- تعیین رابطه بين بازده كل سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

5- تعیین رابطه بين تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واكنش بازار سهام نسبت به اعلاميه‌هاي سودنقدي.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir