دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت گرایش مالی:نقش توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي

برنامه ريزي(planning)

مهمترين وظيفه مديران هر سازمان برنامه ريزي فرآيند تصميم گيري نسبت به نحوه استفاده از منابع موجود است. مديران حرفه اي، هر مرحله از عمليات واحد خود را از قبل به دقت برنامه ريزي و با اعمال روش هاي کنترل، از نحوه اجراي دقيق و به موقع آن اطمينان حاصل مي کنند. اجراي وظايف برنامه ريزي و با اعمال روشهاي کنترل، از نحوه اجراي دقيق و به موقع آن اطمينان حاصل مي کنند. اجراي وظايف برنامه ريزي نيز با تقسيم کار و ارجاع مسئوليت ها به دواير و بخش هاي مختلف انجام مي پذيرد. به منظور دستيابي به هدف هاي تعيين شده و اجراي طرح ها، لازم است که در کليه مراحل، اطلاعات مالي مورد نياز فراهم شود و در اختيار مديران مسئول قرار گيرد.

2-1-47 تهيه بودجه(budgeting)

مهمترين بخش از وظيفه مديران برنامه ريز است. بودجه يک طرح مقداري مشروح و کامل به منظور استفاده سازمان در دوره اي معين است و به زبان ساده برنامه مالي دوره آتي است. ضمنا بودجه مشتمل بر جريان ورود درآمد ها به واحد اقتصادي و جريان خروج  منابع مالي مي باشد. دوره بودجه معمولا يک سال است و بر اساس اطلاعات کسب شده از کليه قسمت هاي سازمان تهيه مي شود. اساس تهيه بودجه،اسناد و مدارک حسابداري سال جاري و سالهاي قبل و پيش بيني عمليات آتي است. بنابراين، بودجه فقط تعدادي رقم و عدد نيست، بلکه از يک نقطه نظر، خط مشي فعاليت و هدف سازمان را تعيين مي کند و از سوي ديگر، در جريان اجرا از همان بودجه به صورت ابزار کار مديران براي کنترل استفاده مي شود.

2-1-48 کنترل (controlling)

يکي ديگر از وظايف مديريت است که با وارسي عمليات روزمره سازمان براي جلو گيري از انحرافات غير اصولي از عمليات برنامه ريزي شده و انجام اقدامات ضروري براي سوق دادن عمليات در جهت اجرا و انجام پروژه ها صورت مي گيرد. کنترل، مهمترين ابزار براي دستيابي به هدف هاي تعيين شده سازمان است. به تناسب وسعت و پيچيدگي تشکيلات واحد هاي اقتصادي، نياز به کنترل افزايش مي يابد. عنصر اوليه فرآيند کنترل، گزارش هاي خاصي است که از طريق سيستم حسابداري براي هر يک از مديران مسئول تهيه مي شود.اين گونه گزارش ها براي تامين نياز هاي اطلاعاتي مديران و مسئولان درون سازمان، طرح ريزي شده و شامل اطلاعاتي است که ارقام بودجه بندي را با نتايج واقعي عمليات مقايسه مي کند و در نتيجه مديريت را قادر مي سازد تا کنترل هاي لازم را اعمال نمايد. به عبارت ديگر، حسابداران از طريق گزارش نتايج واقعي طرح ها به مديريت هشدار مي دهند که براي حفظ چارچوب طرح ها، برنامه ها و بودجه کدام اقدامات اصلاحي بايد به عمل آيد.

برنامه ريزي به تدوين برنامه و صدور يک سلسله دستورات اجراي کار منجر ميگردد. سپس نتايج کار که مطابق برنامه انجام مي گيرد با هدف هاي برنامه ريزي شده مقايسه مي شود. براي تعيين اقدامات اصلاحي مناسب، انحرافات از برنامه، تعبير و تفسير مي شود. اقدامات اصلاحي مستلزم تغيير در طريقه اجراي برنامه است در صورتي که اقدامات تعديلي، مستلزم تجديد نظر در برنامه ريزي است. هريک از اين اقدامات باعث برگشت به مرحله قبلي و تکميل مدار مي گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اين پژوهش بررسي و معرفي روش توليد برق بهينه از ديدگــاه مـالي مي باشد. جهت رسيدن به اين اهداف مي بايست سيستم در حال اجراي بهاي تمام شده توليد برق بررسي و با شناسايي مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم که از ديگر اهداف ضمني اين تحقيق بوده بهاي تمام شده توليد برق به چهار روش سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در قالب روش هاي گزارشگري مناسب مالي ارائه و پس از بررسي و تطبيق آنها با يکديگر در نهايت روش توليد برق بهينه از ديدگاه مالي معرفي مي گردد(سيف الهي،1382). هدف اصلي اين تحقيق در پي بررسي وتعيين بهاي تمام شده يک کيلووات ساعت برق توليد شده بوسيله چهار روش توليد: سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي است.

از ديدگاه فني مهندسي با توجه به محدوديت هاي موجود براي روش هاي بادي، از روش توليد سيکل ترکيبي جهت صرفه جويي و افزايش راندمان استفاده مي شود. اما اينکه آيا اين مطلب از ديدگاه مالي نيز مورد تاييد است نياز به تجزيه و تحليل دارد(سيف الهي،1382). در اين تحقيق توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در استان گيلان فقط منحصر به سه  نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شرکت مديريت توليد برق گيلان، شرکت مديريت توليد برق گازي و بخاري شهيد بهشتي لوشان و شرکت مديريت توليد برق بادي سبز منجيل مي باشد. اين سه نيروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردي انتخاب شده و اطلاعات حسابداري مربوط به بهاي تمام شده چهار روش توليد برق بررسي و سپس ميانگين بهاي تمام شده هر يک از چهار روش در طول محدوده زماني تحقيق محاسبه و مقايسه خواهند شد. البته شرکت هاي ديگري نيز در استان گيلان به توليد برق مشغول مي باشند از جمله شرکت مديريت توليد برق پره سر که طي قراردادBOT مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ساختار مالکيت آن با شرکت هاي تحت پوشش وزارت نيرو تفاوت دارد و همچنين تا زمان اجراي اين پژوهش تمامي واحد هاي توليدي آن راه اندازي نگرديده و شرکت توليد برق آبي سد منجيل، نيز با ابراز اينکه بدليل کاهش حجم آب هاي ذخيره شده در پشت سد بنا به شرايط نا مساعد جوي، چند دهه اخير از سد منجيل فقط در فصول کشاورزي جهت آبياري سطوح مزارع زيرکشت استان استفاده مي گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماري  اين پژوهش استفاده نگرديد.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir