دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:عوامل تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت ها

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات تحقیق:

  • بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل رابطه وجود دارد.
  • بین پویایی محیطی و عمکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل رابطه وجود دارد.
  • رابطه یادگیری سازمانی با عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل به واسطه پویایی محیطی تعدیل می گردد.

 

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

تعاریف مفهومی:

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی،توانایی کسب و بهره برداری از دانش ضمنی و صریح، تشریک دانش و استفاده از دانش در سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته است(مورالس و همکاران،2007).

پویایی محیطی: بی ثباتی و تغییر و تحولات پیش بینی نشده در محیط سازمان را پویایی محیطی می نامند . ( رابینز ، 1943 )

عملکرد سازمانی:

عملکرد سازمانی شیوه ای است که سازمان بتواند کارها و یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد(استونر،1386،ص 10).

 

تعاریف عملیاتی:

منظور از یادگیری سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به  پرسشنامه ی یادگیری سازمانی کسب می کند.

منظور از پویایی محیطی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به  پرسشنامه ی پویایی محیطی کسب می کند.

منظور از عملکرد سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به  پرسشنامه ی عملکرد سازمانی کسب می کند.

 

1-8- قلمرو انجام تحقيق

قلمرو موضوعي تحقيقي در یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط مي باشد. این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و تئوری های سازمانی قرار دارد.

الف) دوره زماني انجام تحقيق: در يک دوره زماني 6 ماهه به هدف معين شده دست يافته شد.

ب) مکان تحقيق: شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با توجه به پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir