دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های گیلان

 

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1     چارچوب نظری

چارچوب نظری تحقیق یک الگوی مفهومی است مبنی برروابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسأله تحقیق با اهمیت تشخیص داده شده­اند. چارچوب نظری از پیوند­های درونی میان متغیر­های که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت­و­گو می­کند (سکاران[1]،1391). متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می­پذیرد تا تأثیرش بر روی دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود. متغیرمستقل در این تحقیق سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل بعد ساختاری، شناختی و بعد ارتباطی که می­خواهیم تأثیر آن­ها را بر مدیریت دانش مشاهده نماییم. متغییر وابسته در این تحقیق مدیریت دانش و مولفه­هایش یعنی کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش می­باشد. که در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش و همچنین بررسی تأثیر سه بعد آن بر مدیریت دانش را در شعب بانک­های غرب گیلان مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهیم.

شکل 1-1 نشان دهنده چارچوب کلی تحقیق می­باشد که این مدل برگرفته از مدل الوانی است  که متغیر مستقل آن سرمایه اجتماعی است که از مدل ناهاپیت و گوشال به خاطراینکه ابعاد ارائه شده توسط ناهاپیت و گوشال  با رویکرد سازمانی و جامع جنبه­های مختلف کاربردی بودن این مدل در سازمان­ها است و این مدل نسبت به مدل­های دیگر کامل­تر است که دارای سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی است که قابلیت بیشتری در سازمان­ها دارد. و متغیر وابسته­­اش مدیریت دانش از مدل بهات می­باشد. تحقیقات زیادی ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش را نشان می­دهد مثل: مینیگ (2010)، هافمن (2005) و فضلی(1390).

[1] sekaran

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی تحقیق:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی تحقیق:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

ناقصی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir