پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های سرمایه اجتماعی

سه مدل برای سرمایه اجتماعی در زیر عنوان شده است:

2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته اند. آن ها جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای دادند : ساختاری، رابطه ای و شناختی.

به عبارت دیگر گوشال و ناهاپیت برای سرمایه اجتماعی سه بعد را در نظر گرفته اند که می توان آن را به صورت شکل زیر نمایش داد (گوشال و ناهاپیت،1998 به نقل از ثمری و مقیمی ، 1389،ص10).

 

 

 

 

شکل 2-1: مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (منبع، ناهاپیت و گوشال،1998)

2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (1998)

بر اساس این مدل سرمایه اجتماعی سازمان می تواند از سرمایه فکری کند.در این مدل هر یک از عناصر سرمایه اجتماعی از قبیل بعد ساختاری، بعد شناختی و بعد ارتباطی منجر به ایجاد نوآوری و خلاقیت در سازمان می شود که این خود یکی از جنبه های سرمایه فکری می باشد که در حوزه سرمایه انسانی جای می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق :

این تحقیق شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

Author: