دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:شناسایی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های سرمایه اجتماعی

سه مدل برای سرمایه اجتماعی در زیر عنوان شده است:

2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته اند. آن ها جنبه هاي مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جاي دادند : ساختاري، رابطه اي و شناختی.

به عبارت دیگر گوشال و ناهاپیت براي سرمایه اجتماعی سه بعد را در نظر گرفته اند که می توان آن را به صورت شکل زیر نمایش داد (گوشال و ناهاپیت،1998 به نقل از ثمري و مقیمی ، 1389،ص10).

 

 

 

 

شکل 2-1: مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (منبع، ناهاپیت و گوشال،1998)

2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تساي و گوشال (1998)

بر اساس این مدل سرمایه اجتماعی سازمان می تواند از سرمایه فکري کند.در این مدل هر یک از عناصر سرمایه اجتماعی از قبیل بعد ساختاري، بعد شناختی و بعد ارتباطی منجر به ایجاد نوآوري و خلاقیت در سازمان می شود که این خود یکی از جنبه هاي سرمایه فکري می باشد که در حوزه سرمایه انسانی جاي می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق :

اين تحقيق شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir