دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و مزایاي سرمایه اجتماعی

مزایاي متعدد و زیادي را می توان براي سرمایه اجتماعی برشمرد؛ مزیت اصلی و عمده سرمایه اجتماعی دراختیار گذاشتن اطلاعات زیادي با هزینه پایین و زمان اندك براي بازیگرانی است که نقش اصلی را درسرمایه اجتماعی ایفا می کنند. سرمایه اجتماعی علاوه بر در اختیار قرار دادن سرمایه زمینه هاي تحلیل و ارزیابی آن را نیز فراهم می نماید. بعنوان مثال، کلمن نشان داد که پیوندهاي موجود در شبکه ، محور تئوري سرمایه اجتماعی، امکان ارزیابی اطلاعات مربوط به فرصتهاي شغلی را به اعضاي می دهد و آنها را در انتخاب شغل مورد نظر کمک می کند.

شبکه هاي میان سازمانی که حاصل کار سرمایه اجتماعی است مزایاي مختلفی براي سازمان دارد که از جمله کسب مهارتها و دانش جدید از سوي اعضاي شبکه هاي مزیتی است که می تواند در سازمان هاي چند بخش کاربرد داشته باشد. تحقیقات دیگري نشان داد که شرکت هاي چند ملیتی براي تبادل اطلاعات و تسریع در جریان ارتباطات می توانند از این تئوري استفاده برند.

کسب قدرت و نفوذ از مزایاي دیگر سرمایه اجتماعی است. کلمن در نوشته هاي خود اشاره به واژه “کلوپ نمایندگان مجلس” دارد که در واقع منظور بحث “قدرت” است برخی نمایندگان قدرت بیشتري نسبت به نمایندگان دیگر دارند چرا که آنها تعهدات متفاوت با سایر نمایندگان براي خود ایجاد کرده اند و ا ز اعتبار تعهدات براي مشروعیت بخشیدن به رفتار خود استفاده می کنند. یک چنین قدرتی به بازیگر اصلی ( در سرمایه اجتماعی ) اجازه می دهد تا به اهداف خود دست یابد.

مزیت دیگر سرمایه اجتماعی ایجاد “یکپارچگی” در نیان اعضا است. هنجارها و باورهاي محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوي می شود که در بر گیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این هنجار جایگزینی کنترلهاي رسمی می شود. در این رابطه اُچی (1980) چنین استدلال می کند که سازمان هاي قبیله اي با هنجارهاي مشترك قوي از هزینه هاي اندك نظارت بهرمند بوده و تعهد بالایی را در اختیار دارند که در واقع همان سرمایه اجتماعی است (آلدر و ووکون، 1999 به نقل از الوانی، 1380،ص6).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق :

اين تحقيق شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir