دسته‌بندی نشده

نقش بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام

رابرت پاتنام نیز از اندیشمندان ونظریه پردازان مفهوم سرمایه اجتماعی است ونظریه ي او در ارتباط با نظریه الکسیس دوتوکویل است دوتوکویل نگران بی نظمی و آنارشی قریب الوقوع در اولین دموکراسی شناخته شده دنیابود و معتقدبود که برابري رسمی دربرابر قانون سبب اتمیزه کردن جامعه وسپس منجربه استبداد می شود امادر پایان سفرهاي خود در امریکا به این نتیجه رسید که زندگی انجمنی یکی از شالوده هاي مهم نظم اجتماعی است و این انجمنها میزان بالاي تعهد مدنی را ایجاد می کنند و این امر از ظهور استبداد جلوگیري می کندونظریه پاتنام این بود که هشدار می داد سنگ بناي توکویلی دموکراسی امریکایی در حال نابودي است و در همین راستا مفهوم سرمایه اجتماعی را بکاربرد (فیلد، 52:1388). پاتنام سرمایه اجتماعی را اعتماد، هنجارهاي همیاري و شبکه هایی می داند که دستیابی به منافع متقابل را تسهیل می کند و هدف سرمایه اجتماعی را تامین دموکراسی کارآمد و توسعه اقتصادي می داند. بنابراین پاتنام سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردي بکارمی گیرد وبه چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه اي و ملّی و تاثیر آن بر نهادهاي دموکراتیک می پردازد.

پانتام ( 1993 تا 1998) از پژوهشگرین اخیر سرمایه اجتماعی است. تأکید عمده وي به نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم هاي سیاسی و نهاد هاي دموکراتیک مختلف است.

پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه اي از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد.از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش هاي اعضاي جامعه موجود است (پانتام، 2000 به نقل از الوانی، 1380،ص5).

پاتنام معتقد است سرمایه اجتماعی نیز مانند سایر سرمایه ها مولّد است و امکان دستیابی به اهداف مشخصی رافراهم میکندبراي مثال گروهی که اعضایش به یکدیگر اعتماد زیادي دارند نسبت به گروهی که فاقد این ویژگیها هستند موفق ترند و کارایی بیشتري را دارند (پانتام، 285:1379).

پاتنام، سرمایه اجتماعی را وسیله اي براي رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیتمهاي مختلف سیاسی می دانست. تأکید عمده وي بر مفهوم “اعتماد” بود و به زعم وي همین عامل بود که می توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی شود. بنابراین، اعتماد، منبع با ارزشی ازسرمایه محسوب می شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد بود.

پاتنام معتقد است که برخلاف سرمایه متعارف که یک کالاي خصوصی هستند، سرمایه اجتماعی نوعی کالاي عمومی به شمار می آید و افرادي که از آن بهره مندهستند همانند سرمایه متعارف تمایل به افزا یش آن دارد (پانتام، 90:1379)

پاتنام براي سرمایه اجتماعی سه تا مولفه و شاخص تعریف میکند که عبارتند از:شبکه ها ، اعتمادو هنجارهاي همیاري. اواعتماد را به دونوع اجتماعی و شخصی دسته بندي میکند و اعتماد اجتماعی را براي جامعه سودمندتر می داند (پانتام، 292:1379)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق :

اين تحقيق شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir