رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی-دانلود پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اهميّت اثربخشي سازمانی

امروزه اثربخشي مفهومي اساسي در نظريه‌هاي سازماني است و يكي از ملاكهاي ارزيابي عملكرد سازماني به شمار مي رود. اين مفهوم به شكل عميقي در ادبيات سازماني جاي گرفته و به عنوان موضوع اصلي در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني در نظر گرفته مي شود (زكي و همکاران، 1385، ص 27). امروزه صاحب نظران و محقّقان براين باورند كه اثربخشي سازمانی هدف نهايي (آشكار يا پنهان) همه سازمانهاست و تصّور سازماني كه شامل ساخت اثر بخشي نباشد مشكل است. آنان توّجه به موضوع اثربخشي را باعث توسعه تئوريهاي سازماني ذكر مي كنند و اثربخشي را موضوع اصلي، در فضايي عملي نيز مي دانند (اصفهاني و همکاران، 1376، 153).  اثر بخشي را درجه همخواني نتایج سازماني با نتايج مورد انتظار مي دانند(هوي و ميسكل، 1382، 130). و آن را وضعيتي اطلاق مي كنند كه در آن سازمان منابع را به ميزان محدود مصرف كند و قادر باشد به هدف يا اهداف خود با توّجه به معيارهاي تعيين شده دست يابد (زكي و همکاران، 1385، 28). «لورنس[1]» و «لورش»معتقدند كه سازمانهاي اثربخش تر همواره درجه بالاتري از تلفيق فعاليت‌ها را در مقايسه با سازمانهاي با اثربخشي كمتر دارا هستند. آنها معتقدند سازمانهاي موفق و اثربخش، مكانيزم هاي اثربخش تري براي هماهنگي واحدهاي مختلف در جهت كسب اهداف كلي سازمان تدبير نموده اند (اصفهاني و همکاران، 1376، 143). اثربخشي سازمانی يكي از الزامات تحّول سازماني و تغييرپذيري به شمار مي‌آيد، به عبارت ديگر بحث پيرامون تحّول سازماني بدون توّجه به برخي جنبه‌هاي بنيادي اثربخشي امكان پذير به نظر نمي رسد. در واقع بخشي از مسأله تغيير و تحّول سازماني اين است كه چنانچه فرآيندها و يا قسمت‌هايي از سازمان غير اثربخش و يا فاقد حّد معيني از اثربخشي باشند، بر اين مبنا لزوم اعمال تغيير امري اجتناب ناپذير خواهد بود. اين امر بدان معنا است كه غيراثربخش بودن يك سازمان منجر به بروز دشواريهاي متعددي در زمينه ايجاد تحّول و ِاعمال تغيير مي شود. بنابراين اثربخشي سازمانی را مي توان به عنوان ظرفيت پذيرش يا سازگاري آنان را با تغيير سازماني نيز تعريف كرد. از سوي ديگر اثربخشي با مفهوم كلي بهره وري ارتباطي متقابل و متناظر دارد. اما بايد توّجه داشت اثربخشي شامل مواردي است كه بهره وري فاقد آنست (اصفهانی و همکاران، 1376، 152).

[1]-Lowrence

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی
  • آزمون مدل تحقیق

Author: