رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی-پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف هوش هیجانی

هوش هیجانی به عنوان متغیر مورد علاقه در مباحث سازمانی، تاریخچه نسبتا جدید دارد. با نگاهی اجمالی به نظرات آنتوناکیس[1] ، وی می گوید که هوش هیجانی برای رهبری خوب نیاز نیست، بلکه رهبران خوب می توانند از نیازهای هیجانی در نقش رهبری خوب استفاده نمایند. در متون منتشر شده به وسیله آنتوناکیس و همکارانش، آنها خاظر نشان ساختند که جنبه‌های ارتباطی رهبری بصورت ماهیتی بوسیله هیجان پیش بینی می گردد. نویسندگان زیادی وجود دارند که می گویند هوش هیجانی از طریق بهبود کار تیمی ، بر اثربخشی سازمانی موثر است. لوپز و همکارانش دریافتند که  هوش هیجانی با اخساسات بین شخصی و گرایشات اجتماعی در تیم رابطه مثبت دارد. جردن و تروت[2] نیز به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی به طور مثبت عملکرد تیم را پیش بینی می کند(Jordan & Troth, 2010)

هوش هیجانی یک اصطلاح فراگیر است که مجموعه گسترده‌اي از مهارت‌ها و خصوصیات فردي را در برمی‌گیرد و معمولاً به مهارت‌هاي بین فردي و درون فردي اطلاق می‌گردد که فراتر از حوزه‌هاي مشخصی از دانش‌هاي پیشین، بهره هوشی و مهارت‌هاي فنی یا حرفه‌اي می‌باشد.

همانند تعریف هوش، در تعریف هوش هیجانی اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و براي تعریف آن از ویژگی‌هایش استفاده می‌شود (خائف الهی و دوستا، 1382، 53).

صاحب نظران، هوش هیجانی را با توجه به ویژگی‌ها و کارکردهاي آن به صورت زیر تعریف کرده‌اند:

مایر و سالوي[3]، هوش هیجانی را توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم احساسات خود و دیگران استفاده کارآمد

از آن تعریف می‌کنند.

گلمن در تعریف هوش هیجانی می‌گوید: «مهارتی است که دارنده آن می‌تواند از طریق خود آگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی تأثیر آنها را درك کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه‌اي رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد

بار- آن هوش هیجانی را عامل مهمی در شکوفایی توانایی افراد براي کسب موفقیت در زندگی تلقی می‌کند و آن را با سلامت هیجانی و در مجموع با سلامت روانی افراد مرتبط می‌داند.

بنابر این هوش هیجانی را توانایی استفاده از احساس و عواطف خود و دیگران در رفتارهاي فردي و گروهی جهت کسب اهداف می‌توان تعریف کرد. با این همه هوش هیجانی بسیار بیشتر ار بهره هوشی خصایص را در اختیار ما قرار می‌دهد که به کمک آنها می‌توانیم چهره انسانی مان را کامل تر کنیم(صفرزاده و همکاران، 1389).

 [1]- Antonakis

[2]-Jordan & Troth

[3]-Mayer & Salovey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی
  • آزمون مدل تحقیق

Author: