دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه :میزان اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه حدس عالمانه‌ای است درباره حل یک مسئله. فرضیه را می توان به منزله رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به صورت جمله‌ای آزمون پذیر بیان می‌شود. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌هایی تجسم می‌شود که ریشه در چارچوب نظری تحقیق دارد (سکاران،1386، ص 102). فرضیه‌های این پژوهش به شرح زیر است:

 1. بین هوش هیجانی و رهبری تحول گرا رابطه مثبت وجود دارد.
 2. بین رهبری تحول گرا و اثر بخشی تیمی رابطه مثبت وجود دارد.
 3. بین هوش هیجانی و اثر بخشی تیمی رابطه مثبت وجود دارد.

1-6) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

در این پژوهش و تحقیق با توجه به مفاهیم و چارچوب نظری بیان شده و نیز شکل شماره (1-1) دو نوع متغیر وجود دارد :

الف- متغیر وابسته

ب- متغیر مستقل

1-6-1) متغیر وابسته

متغیر وابسته در این پژوهش اثر بخشی تیمی است که تعریف آن به قرار زیر است:

اثر بخشی تیمی: تاننبم[1] و همکارانش اثربخشی تیمی را ترکیبی از عملکرد تیم به صورت خروجی (output) و توانایی تیم برای رشد و احیاء دوباره تعریف نموده اند. کهن[2] و همکارانش نیز اثر بخشی تیمی را هم شامل عملکرد بالا و کیفیت زندگی کاری کارکنان تعریف نموده اند(Harris, 2004) اثربخشی تیم به عنوان یک ساختار چند بعدی است که هم مشخصه‌های مشتری و هم توانایی کار گروهی را در آینده در بر می‌گیرد. در حقیقت تیم‌ها فقط به رضایت مشتری توجه ندارند بلکه به رضایت اعضای گروه نیز توجه می‌کنند. اثربخشی تیمی در این پژوهش دارای شش بعد اصلی به شرح زیر است (Bateman, 2002, p. 216).

هم افزایی تیم: یک احساس از هدف که در بین اعضای تیم مشترک است.

اهداف عملکرد: اهداف عملکردی شفافی که بوسیله تیم نهادینه شده است، فعالیت کاری یا سطوح عملیاتی است که بطور مستمر رصد می‌شود.

مهارت­ها: اعضای تیم به اندازه کافی آموزش دیده اند و شایستگی انجام کار خود را دارند و در استفاده از مهارتها نیز انعطاف پذیری دارند.

استفاده از منابع: تمام منابع شامل افراد، ساختمانها و تجهیزات بطور مؤثر با توجه به ظرفیت بهینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Connon-Bowers   Tannenbaum, Sales &-[1]

   Cohen & Ledford & Spreitzer-[2]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی
 • سنجش رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی تیمی
 • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی
 • آزمون مدل تحقیق
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir