دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه درباره:شناسایی عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

. قیمت و سایر هزینه های خدمات[1]:

مصرف پول، زمان و تلاشی که مشتریان در خرید و مصرف خدمات متحمل می شوند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:

– کاهش میزان حق بیمه پرداختی

– دادن تخفیف به مناسبت های مختلف

– تفاوت نرخ بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران بلند مدت با بهره منظور شده در محاسبه حق بیمه توسط شرکت های بیمه (رضائیان و رضازاده برفوئی، 1386 ).

1-7-2) تعاریف عملیاتی متغیرها

در این پژوهش برای اندازه گیری وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان از پرسشنامه ای که در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است استفاده می شود. چهار سوال برای سنجش وفاداری نگرشی و چهار سوال برای سنجش وفاداری رفتاری طراحی شده اند. هشت عنصر الگوی مدیریت منسجم خدمات به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند. از مؤلفه های این عناصر نیز به عنوان تعاریف عملیاتی در پرسشنامه بهره گرفته خواهد شد. بیست و دو سوال این هشت عنصر را مورد سنجش قرار می دهند. سوال های عمومی نیز به عنوان متغیر های مداخله گر مدل عبارتند از: جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه دریافت خدمت.

 

 

1-8) قلمرو تحقیق:

1-8-1) قلمرو موضوعی:

علم مدیریت بازرگانی در این تحقیق به بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات (8ps )بر میزان وفاداری مشتریان می پردازد.

1-8-2) قلمروی مکانی:

این تحقیق در نمایندگی ها و شعب بیمه ایران در سطح استان گیلان انجام خواهد شد. دلیل این انتخاب سهولت مکانی و قدمت و سابقه درخشان این شرکت بیمه، درارائه خدمات به مشتریان بوده است.

1-8-3)قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی این تحقیق در سال 1392 می باشد.

[1] Price & other cost

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هداف تحقیق

1-4-1)هدف علمی پژوهش

تعیین میزان اثرگذاری عوامل آمیخته بازاریابی بر وفاداری مشتریان

1-4-2)اهداف کاربردی پژوهش

  • بررسی ارائه کیفیت خدمات در شرکت های بیمه و رابطه آن با وفاداری
  • بررسی ابعاد کیفیت خدمات در شرکت های بیمه و رابطه آن با وفاداری

1-5)سوالات تحقیق

1-5-1) سوال اصلی که در رابطه با این تحقیق مطرح می باشد:

آیا عناصر آمیخته بازاریابی خدمات(8ps)، بر میزان وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیر دارند ؟

1-5-2) سوالات فرعی در رابطه با این تحقیق به شرح زیر می باشند:

1.آیا عنصر محصول بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

2.آیا عنصر قیمت و سایر هزینه ها بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

3.آیا عنصر شواهد فیزیکی بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

4.آیا عنصر زمان و مکان بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

5.آیا عنصر فرایند بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

6.آیا عنصر بهره وری و کیفیت بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

7.آیا عنصر نیروی انسانی بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

8.آیا عنصر ارتقا و آموزش مشتری  بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان اثرگذار است ؟

9.آیا عنصر محصول بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

10.آیا عنصر قیمت و سایر هزینه ها بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

11.آیا عنصر شواهد فیزیکی بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

12.آیا عنصر زمان و مکان بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

13.آیا عنصر فرایند بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

14.آیا عنصر بهره وری و کیفیت بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

15.آیا عنصر نیروی انسانی بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

16.آیا عنصر ارتقا و آموزش مشتری  بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار است ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران (مطالعه موردی شرکت بیمه ایران، استان گیلان)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir