دانلود پايان نامه درباره:رابطه تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) امكانات پشتيباني سايت

امكانات پشتيباني توسط سايت، شامل پيگيري فرآيند خريد و دسترسي مشتري به اطلاعات شخصي ميباشد. پيگيري فرآيند خريد اشاره به اين امر دارد كه خريدار بتواند در جريان فرآيند پس از خريد شامل مرحله يا مراحل ارسال، دسترسي به اطلاعات ثبت شده راجع به كالاي خريداري شده و دسترسي به پيامهاي احتمالي خرده فروش قرار گيرد. دسترسي مشتري به اطلاعات شخصي نيز به اين امر اشاره دارد كه خريداران بتوانند به سوابق اطلاعاتي خود شامل اطلاعات شخصي، مالي و مربوط به كالا يا كالاهاي خريداري شده دسترسي داشته باشند. دو عامل پيگيري فرآيند خريد و دسترسي مشتري به اطلاعات شخصي، مواردي هستند كه موجب رضايت يا عدم رضايت خريدار گشته و بر طرز نگرش مصرف كننده نسبت به خرده فروش الكترونيكي موثر خواهند بود (شفیع زاده و همکاران، 1392).

 


2-10-12)  اعتماد الكترونيكی یا اعتماد به وب سایت

محققان در زمينه اعتماد، تحقيقات گسترده اي انجام داده اند، به عنوان مثال محققان در رشته هاي فيزيك، روانشناسي، جامعه شناسي، مبادلات اقتصادي، تئوري سازمان و تئوري اطلاعات بر روي اين بحث كار کرده اند، اما از آنجا كه اعتماد يك مفهوم چندبعدي است، هر يك از محققان آن را از ديدگاه خود تعريف مي نمايند (Marsh, 1994). بنابراين ارائه يك تعريف واحد و مورد توافق از منظر محققان به آساني امكان پذير نيست. از ديدگاه روانشناسي، تحقيقات مربوط به اعتماد، تمايل به تمركز بر تفاوتهاي شخصيتي يا روابط بين فردي دارند. درحالي كه از ديد جامعه شناسي، تعريف اعتماد بسيار پيچيده و دشوار است زيرا اعتماد مي تواند در انواع مختلف از روابط و در زمينه هاي مختلف و ابعاد چندگانه به كار رود. به طور كلي در ميان تعاريف متعددي كه از اعتماد ارائه شده است، خيرخواهي[1] و قابليت اعتبار[2] به عنوان اجزاي زيربنايي و اصلي اعتماد شناخته شده است (Ganesan,1994; Doney and Cannon, 1997 ; Ambrose and Johnson, 1998 ; Roy et al, 2001 ). قابليت اعتبار به اين معني است كه فروشنده تخصص لازم را براي انجام كامل وظيفه خود به طور مؤثر و كارا دارد، در حالي كه خير خواهي به معني نيات مثبت فروشنده است و اينكه وي به شيوه اي مطلوب طرف مقابل رفتار خواهد كرد، حتي زماني كه هيچ گونه تعهدي بين دو طرف وجود ندارد (Head and Hassanein, 2002). به اعتقاد لطیفی و مومن کاشانی (1389) نبود اعتماد، از موانع اصلي موفقيت فروشندگان الکترونيکي و مهمترين عامل بازدارنده براي مشارکت مشتريان در تجارت الکترونيکي است. از اين رو، ايجاد اعتماد در مشتريان، يکي از موضوعات چالش‏برانگيز براي فعالان در حوزه تجارت الکترونيکي محسوب مي‏شود. كيمري و مك كرد[3] (2002) اعتماد را به معني قصد پذيرش داوطلبانه فرد در يك وضعيت روانشناسانه بر مبناي انتظارات مثبتي كه از قصد و يا رفتار ديگران دارد، تعريف مي كند. همچنين مارش (1994)، اعتماد را به عنوان پذيرش و تأييد و يا به عنوان ابزاري كه منجر به كاهش پيچيدگي می گردد، تعريف مي نمايد. در تعريف ديگري، اعتماد به عنوان يك نگرش، همانند انتظارات و يا اطمينان فرد است كه مستقيماً در راستاي يك موضوع خاص ميباشد (Chen and Barnes, 2007). در نهايت مي توان اعتماد را به عنوان ويژگيهاي شخصيتي فردي دانست كه بر تعاملات فرد با محيط گسترده پيرامونش اثر مي­گذارد (Nefti et al, 2006). گيفن و همكاران[4] (2003) مفاهيم اعتماد را با توجه به مطالعات  پيشين در سه دسته كلي طبقه بندي مي كنند:

  • مجموعه اي از ويژگي ها شامل: خير خواهي، توانايي و درستكاري
  • باور عمومي به اينكه طرف مقابل مي تواند قابل اطمينان باشد
  • احساس اعتماد به نفس و امنيت در ارتباط با طرف مقابل.

همچنين با ظهور تجارت الكترونيك و انجام مبادلات گسترده از طريق آن، بحث اعتماد الكترونيك در مباحث تجارت الكترونيك مطرح مي گردد و دائما بر اهميت آن افزوده مي گردد. در اين راستا، تعاريف متعددي از تجارت الكترونيك مطرح گرديده است كه به چند مورد اشاره مي شود. اعتماد الكترونيك به مفهوم تمايل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعاليتهاي بخش ديگر است، بر پايه اين انتظار كه بخش ديگر يك فعاليت خاص را كه براي اعتماد كننده حائز اهميت است، صرف نظر از توانايي براي نظارت و كنترل طرف ديگر انجام خواهد داد. در تعريف ديگري، اعتماد الكترونيكي به نگرش فردي در مورد انتظار اعتماد در يك وضعيت پر خطر آنلاین است كه از آسيب پذيري فرد سوء استفاده نخواهد شد (Corritore, et al, 2003) در نهايت اعتماد الكترونيك به تمايل مشتريان به انجام مبادلات برخط است با اين انتظار كه سازمان به تعهدات خود عمل خواهد كرد و از توانايي هاي نظارتي و كنترلي خود سوء استفاده نخواهد كرد (Yousafzai, et al, 2005). متخصصان تعاريف متفاوتي از اعتماد ارائه كرده كه تعدادي از آنها در جدول  (2-4) نشان داده شده است.

[1] Benevolence

[2] Credibility

[3] Kimery & McCord

[4] Gefen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی:

  • بررسی عوامل موثر بر خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اهداف فرعی

  • سنجش رابطه بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش رابطه تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

Author: