دانلود پایان نامه :تعیین اعتماد مشتری به کارکنان و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت خیرخواهى

خرد انسان با کم‏ترین توجه درمى‏یابد که انسان‏هاى عاقل و باتجربه، بایستى اندیشه صائب و تجربیات اندوخته خویش را بدون کم‏ترین شائبه در اختیار همنوعان خود گذارند، از سوى دیگر مخاطبان را ملزم مى‏داند که اندیشه و تجربه خردمندان را بکار گیرند تا به سعادت و خوشبختى‏ نایل آیند. بدون تردید کسى که در برابر خیرخواهى دیگران، بى تفاوتى نشان دهد یا به جاى پذیرش نصیحت ناصح در برابر او جبهه‏گیرى کند، هرگز به موفقیت نخواهد رسید و طعم تلخ شکست را خواهد چشید.

‏2-8-2)آداب خیرخواهى‏

هر کس مى‏خواهد به چنین کار شریفى دست یازد باید شرایط آن را نیز در خویشتن فراهم آورد و آن را با آداب مخصوصى به جاى آورد تا اثر مطلوب را در پى داشته باشد، در اینجا به  برخى از آن آداب و شرایط به طور فشرده اشاره مى‏کنیم:

نیت خالص‏

هدف نهایى ناصح، بایستى قرب به خدا باشد و بندگانش را براى ره پویی به سوى او نصیحت کند زیرا منبع خیر و برکت جز او نیست و هر کار نیکى به سوى او مى‏رود و به او مى‏پیوندد.

آزادگى و تدیّن‏

نصیحت گر باید از حرّیت و دیانت برخوردار باشد تا خیرخواهى او امضاى‏ شرعى داشته باشد و از شائبه بزدلى و سازش‌کاری مصون باشد.

پاکى درون‏

ناصح باید خود از آلودگى‏ها پاک باشد، شیطان را از خویش دور سازد، طوق بندگى خدا را بر گردن نهد و پس از منزه شدن از شرّ و زشتى، به خیرخواهى دیگران همت‏ گمارد؛

2-8-3) آثار خیرخواهى

اگر انسان‏هاى شایسته با آداب و شرایط لازم به خیرخواهى مردم بپردازند و آن‌ها هم بدون شائبه، نصیحت خیرخواهان را بکار بندند، خیر و سلامت جامعه را فرامى‏گیرد و شرّ و پلیدى از آن رخت برمى‏بندد؛ کاستى‏ها به تکامل، فقر به غنا، وحشت به امنیت، کینه‏توزى به محبت، ضعف به قدرت تبدیل مى‏شود و نارسایى‏ها جبران مى‏گردد و استعدادهاى خفته شکوفا مى‏شود.( ایروانی ، 1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : بررسی رابطه بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) بررسی رابطه بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) بررسی رابطه بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) بررسی رابطه بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

Author: