دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه با موضوع:نقش اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهاي اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروي انسانی آن است که مجموعه‌اي از افراد با نیازهاي بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوعه به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌هاي خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادي در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهاي مادي و معنوي آنان و نیز ایجاد یک فضاي مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آنهاست، از اهمیت ویژه‌اي برخوردار است.

بنابراین می‌توان گفت که منابع انسانی مهمترین سرمایه‌هاي کسب و کار هستند و اقدامات و سیاست‌هاي پرسنلی خوب و صحیح به علاوه توانایی مدیر در استفاده از توانایی ها و انرژي هاي فیزیکی و ذهنی افراد مهمترین عوامل موفقیت سازمان‌ها هستند. نیروي انسانی یکی از عوامل کلیدي در بهبود اثربخشی شرکت‌هاي مختلف می باشد. این نیروي انسانی است که تصمیم می‌گیرد چگونه از زمان، تجهیزات، مواد و… موجود در شرکت استفاده کند و چگونه نیازهاي مشتري را مرتفع کند. و از آن جایی که استفاده ار کار تیمی و گروهی در سازمان‌ها در حال افزایش است، کارکنان دریافتند که براي اینکه بتوانند در کنار سایر اعضاي تیم مشغول به کار شوند، باید خود را با محیط کاري جدید هماهنگ کنند. لذا مدیران جهت سوق دادن تیم‌هاي جدید به سمت کار گروهی مفیدتر و مؤثرتر در یک واحد یا مجموعه به دنبال نفراتی با هوش هیجانی بیشتر و مهارت‌هاي بالا در برقراري ارتباطات انسانی می‌باشند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی
  • آزمون مدل تحقیق
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir