دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه:میزان رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

) مُدل وظيفه‌اي

در مُدل وظیفه ای، اثربخشی سازمانی با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی فعالیت‌های سازمان تعیینمی‌شود. پرسش مهّم به این صورت مطرحمی‌شود: تا چه اندازه فعالیت‌های سازمان نیاز گروه‌های ذینفع را فراهم می آورد؟ بر اساس این مُدل، هر زیر سیستم باید اهداف وجودی خود را معیّن کند، منبع لازم برای رسیدن به این اهداف را مشخص کند، وسایل لازم برای هماهنگی و ترکیب تلاش‌های خود را ایجاد کند و استرس سیستم را در ارتباط با محیط کاهش دهد. تعیین اهداف زیر سیستم به معنای تعریف و ارزیابی موفقیت‌های زیر سیستم در سایه این اهداف است. فراهم کردن منابع لازم، یعنی تدارک منابع مادی و انسانی برای نیل به اهداف و منظور از هماهنگی و ترکیب تلاش‌ها این است که سازمانها باید کارها، وظایف و مسئولیت‌ها را تقسیم کرده و بین آنها هماهنگی لازم را ایجاد کند. استرس سازمان زمانی کاهش می یابد که سازمان هم بتواند نیازهای ارباب رجوع را فراهم و رضایت کارکنان سازمان را جلب کند. در مُدل وظیفه ای، اثربخشی به معنی این است که آیا فعالیت‌های پیش گفته در جهت رسیدن به اهداف سازمان تسهیل کننده اند یا ممانعت کننده؟ ( كولوبندي، 1374، 21).

2-3-5-7) مُدل عوامل استراتژيك

اين مُدل در برخي منابع تحت عنوان « رويكرد تامين رضايت گروه‌هاي ذينفع » مطرح شده است. بر اساس اين مُدل كه رويكردي جديد تلقي مي شود، سازمان زماني اثربخش است كه بتواند نیازهای عوامل محيطي خود را كه تداوم حيات سازمان مستلزم حمايت آنهاست، برآورده نماید. اين رويكرد شبيه نظريه سيستمي است ولي تاكيدات متفاوتي را در بر دارد. «كونولي»[1] و همكاران در سال 1980 براي نخستين بار به تبيين رويكرد مذكور پرداختند و برخي محقّقين نيز در راستاي اين مُدل اثربخشي سازماني را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند  (زكي و همکاران، 1385، 31).

[1]–  Conoly

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش رابطه رهبری تحول آفرین و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی تیمی
  • سنجش رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با اثر بخشی تیمی
  • آزمون مدل تحقیق
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir