دسته‌بندی نشده

بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده-پايان نامه

1-2 بيان مسئله پژوهش:

در جهان امروز، صنعت برق بعنوان يکي از صنايع مادر و پايه اي محسوب مي گردد. افزايش نياز روزافزون اين صنعت که بدليل افزايش جمعيت جهان و پيشرفت تکنولوژي حاکم بر آن مي باشد موجب افزايش مصرف برق خواهد شد. کشور ما ايران نيز با اين مشکل مواجه است و مي بايست بطور مداوم منابع و تاسيسات توليد برق خود را گسترش دهد. لذا لازم است در زمان تصميم گيري نسبت به گسترش تاسيسات برق آنهم با وجود توليد برق به روش هاي متفاوت که نيازمند تاسيسات خاص خود بوده بررسي هاي اقتصادي بعمل آورد. در اين بررسي محاسبه قيمت تمام شده کالاي توليد شده از جمله موارد اساسي و تعيين کننده مي باشد که مي تواند ساير عوامل موثر در تصميم گيري را تحت الشعاع خود قرار دهد. ضمنا از آنجايي که توانايي رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني يکي از اهداف عاليه صنعت برق ايران مي باشد، اين صنعت ضمن نزديک نمودن خود به استانداردها و بازارهاي اقتصادي  در پي توليد برق به حداقل بهاي ممکن با استفاده از تکنولوژي پيشرفته در شرايط اقتصادي فعلي مي باشد. از طرفي چون در بازارهاي اقتصادي بخش عمده اي از بهاي تمام شده يک واحد کالا شامل انرژي تخصيص يافته به آن مي باشد هر چه قيمت اين انرژي پايين تر و واقعي تر باشد شرايط رقابت و فعاليت هاي اقتصادي براي ساير صنوف نيز فراهم مي گردد(سيف الهي،1382). عمده مشکل صنعت برق در کشور ايران ريشه در ساختار مالکيت و مديريت اين صنعت دارد. تمرکز مالکيت بر مبناي بخش عمومي و دولتي و همچنين افرايش سطوح سازماني اين صنعت را با کمبود منابع مالي براي سرمايه گذاري متناسب با توسعه نموده است (وزارت نيرومطالعات در امور انرژي). اين پژوهش به دنبال مقايسه بهاي تمام شده چهار روش توليدي (سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي) درسطح شرکت هاي توليد کننده مي باشد. مسئله اساسي مورد بررسي اين تحقيق اينست که در کدام يک از اين چهار روش، قيمت تمام شده توليد پايين تر است؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اين پژوهش بررسي و معرفي روش توليد برق بهينه از ديدگــاه مـالي مي باشد. جهت رسيدن به اين اهداف مي بايست سيستم در حال اجراي بهاي تمام شده توليد برق بررسي و با شناسايي مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم که از ديگر اهداف ضمني اين تحقيق بوده بهاي تمام شده توليد برق به چهار روش سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در قالب روش هاي گزارشگري مناسب مالي ارائه و پس از بررسي و تطبيق آنها با يکديگر در نهايت روش توليد برق بهينه از ديدگاه مالي معرفي مي گردد(سيف الهي،1382). هدف اصلي اين تحقيق در پي بررسي وتعيين بهاي تمام شده يک کيلووات ساعت برق توليد شده بوسيله چهار روش توليد: سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي است.

از ديدگاه فني مهندسي با توجه به محدوديت هاي موجود براي روش هاي بادي، از روش توليد سيکل ترکيبي جهت صرفه جويي و افزايش راندمان استفاده مي شود. اما اينکه آيا اين مطلب از ديدگاه مالي نيز مورد تاييد است نياز به تجزيه و تحليل دارد(سيف الهي،1382). در اين تحقيق توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در استان گيلان فقط منحصر به سه  نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شرکت مديريت توليد برق گيلان، شرکت مديريت توليد برق گازي و بخاري شهيد بهشتي لوشان و شرکت مديريت توليد برق بادي سبز منجيل مي باشد. اين سه نيروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردي انتخاب شده و اطلاعات حسابداري مربوط به بهاي تمام شده چهار روش توليد برق بررسي و سپس ميانگين بهاي تمام شده هر يک از چهار روش در طول محدوده زماني تحقيق محاسبه و مقايسه خواهند شد. البته شرکت هاي ديگري نيز در استان گيلان به توليد برق مشغول مي باشند از جمله شرکت مديريت توليد برق پره سر که طي قراردادBOT مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ساختار مالکيت آن با شرکت هاي تحت پوشش وزارت نيرو تفاوت دارد و همچنين تا زمان اجراي اين پژوهش تمامي واحد هاي توليدي آن راه اندازي نگرديده و شرکت توليد برق آبي سد منجيل، نيز با ابراز اينکه بدليل کاهش حجم آب هاي ذخيره شده در پشت سد بنا به شرايط نا مساعد جوي، چند دهه اخير از سد منجيل فقط در فصول کشاورزي جهت آبياري سطوح مزارع زيرکشت استان استفاده مي گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماري  اين پژوهش استفاده نگرديد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir