دسته‌بندی نشده

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان-دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6) چارچوب نظری  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-9)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق  
2-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2) رفتار مصرف کننده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-3) روانشناسی رفتار مصرف کننده   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-4)  اهمیت درک  رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-5) انواع رفتار خرید مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
2-5-1) رفتار واکنشی عادی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-5-2) مشکل گشایی مجدد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-5-3) مشکل گشایی گسترده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-6)  فرآیند تصمیم گیری به خرید مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………. 28
–          شناخت مشکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–          جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–          ارزیابی گزینه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
–          تصمیم گیری درباره خرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
–          ارزیابی پس از خرید  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-7) رفتار مصرف‏کننده در محیط دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………. 34
–          مدل شكل‏گيري و تأثير ساختار ذهني   …………………………………………………………………………………………………………………………… 36
–          رفتار ارتباطي مصرف‏كنندگان در محيط ديجيتال  ………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-8) آمیخته بازاریابی دیجیتال ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-9) انواع کالا در خريد  و  فروش  اينترنتي  ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-10) عوا مل موثر بر تصمیم خرید در خرید ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ   ………………………………………………………………………………………………… 44
2-10-1) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ  ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-10-2) شرایط تحويل کالا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-10-3) خدمات مشتري  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-10-4) عوامل مربوط به كيفيت اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-10-5)  تمایل یا نگرش مصرف کننده  ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-10-6) عوامل  برانگيزاننده  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-10-7) جنبه  تجربي  خريد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2-10-8) عوامل موقعيتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-10-9) قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2-10-10)  کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-10-11) امكانات پشتيباني سايت  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-10-12)  اعتماد الكترونيكی یا اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………… 58
2-10-12-1) اعتماد الكترونيك و توسعه تجارت الكترونيك ………………………………………………………………………………………. 60
2-11) پیشنه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
الف) پیشینه داخلی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-12) خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-3)جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-2-1) جنسیت پاسخگویان 
  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir