دسته‌بندی نشده

بررسی راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان- پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقّدمه

تحقيق را ميتوان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مساله اي خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گامهايي است كه طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخهايي براي مساله مورد علاقه محقق در محيط كاري بدست آيد .( سكاران، ترجمه صائبي – شيرازي ،1384)

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود (ايران نژاد پاريزي، 1378). از جمله ويژگي هاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدف ها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است (خاکي ،1379 ). تحقيق را به دو منظور متفاوت انجام مي‌دهند. نخست حل مشكلاتي كه در حال حاضر در محل كار وجود دارد و دوّم، افزودن به مجموعه‌ي دانش بشري در زمينه‌ي خاصي كه مورد علاقه‌ي محقق است. هنگامي كه با هدف برخورداري از نتايج يافته‌ها براي حل مسائل موجود در سازمان به تحقيق پرداخته می شود آن را تحقيق كاربردي [1] مي‌نامند. اما وقتي اساساً براي بهبود درك خود مسائل بخصوصي كه به طور معمول در محيط‌هاي سازماني روي مي‌دهند و نيز چگونگي حل آنها تحقيق می شود آن را تحقيق بنيادي يا پايه‌اي[2] مي‌خوانند كه تحقيق محض نيز ناميده مي شود. يافته‌هاي چنين تحقيقي به افزايش دانش در زمينه‌هاي مختلف مديريت كمك مي‌كند. (سكاران ، ترجمه صائبي – شيرازي ،1384)

در اين فصل كلّيۀ مراحل روش شناسي تحقيق شامل: روش تحقيق، جامعه آماري مورد مطالعه، نمونه آماري، ابزار جمع آوري اطلاعات، اعتبار يابي ابزار پژوهش، روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمونهاي آماري استفاده شده، مورد بررسي قرار گرفته است.

3-2روش تحقيق

انسان براي حل مسائل خود راه حل‌ها احتمالي ارائه مي‌دهد و سپس به گردآوري اطلاعات مورد نياز مي‌پردازد تا تعيين كند كه آيا راه حل هاي پيشنهادي صحيح هستند يا خير. اين گونه حدس ها، پيش فرض‌ها يا گمان ها كه درباره تفاوت‌ها، روابط يا علل احتمالي وقوع حوادث ارائه مي‌شوند، فرضيه ناميده مي‌شوند. نقش فرضيه در پژوهش علمي عبارت است از پيشنهاد تبيين‌هايي براي برخي از واقعيت‌ها و هدايت پژوهشگران (دلاور،1383).

Applied Research – [1]

Basic or Fundamental Research -[2]

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بين نقد شوندگي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

2- تعیین رابطه بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

3- تعیین رابطه بين بازده نقدي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

4- تعیین رابطه بين بازده كل سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

5- تعیین رابطه بين تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واكنش بازار سهام نسبت به اعلاميه‌هاي سودنقدي.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir