دسته‌بندی نشده

ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان-دانلود پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

– پیشینه تحقیقات انجام شده

2-4-1تحقیقات داخلی:

 1. علي جهانخاني و امير صفّاريان در سال 1382 مقاله ای تحت عنوان “واكنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردي هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند که اين مقاله پژوهشي در مورد محتواي اطلاعاتي سود برآوردي هر سهم و تأثير آن بر قيمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بدين منظور تغييرات قيمت، حجم معاملات سهام 27 شركت كه براي دوره تحقيق (سال هاي 1374 الي 1376) سود برآوردي هر سهم اعلام نموده اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه سود برآوردي هر سهم داراي محتواي اطلاعاتي بوده، باعث تغيير قيمت، حجم معاملات سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گرديده است.
 2. عبده تبريزي و دموري در سال 1382 به شناسايي و بررسي عوامل مؤثّر بر بازده بلندمدت سهام جديداً پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها بيان نمودند كه در پنج صنعت از پانزده صنعت بورس اوراق بهادار تهران، واكنش بيش از حد مورد انتظار سرمايه گذاران مصداق داشته، ليكن در مابقي صنايع اين امر صادق نيست.
 3. افشاري (1383) تحقيقي تحت عنوان “بررسي ساختاري قابليت پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده است . بر اساس يافته ها ي تحقيق، تغييرات قيمت سهام يكي از مهمترين موضوعات مورد توجّه هر سرمايه گذار است. سرمايه گذاراني كه با اهداف بلند مدت سرمايه گذاري مي كنند به نوعي به قيمت سهم و تغييرات آن حسّاس و از خود واكنش نشان مي دهند .
 4. ثقفي و كردستاني (1384) در زمينة “واكنش بازار به تغييرات سود نقدي” مطالعه اي انجام دادند. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي و تبيين رابطه بين كيفيت سود و بازده غير عادي انباشته سهام در شركت هايي است كه سود نقدي آنها افزايش (كاهش) داشته است. كيفيت سود بر مبناي پايداري سود ، قابليت پيش بيني سود و رابطه سود و جريان هاي نقدي عملياتي اندازه گيري شده است. واكنش بازار به تغييرات سود نقدي و تغييرات سود غيرمنتظره مثبت و از نظر آماري معني دار است. بنابراين مي توان گفت سود نقدي، اطلاعاتي درباره ارزش شركت فراهم مي كند.
 5. نيكبخت و مرادي در سال 1384 با ارزيابي بيش واكنش سهامداران عادي در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني سالهاي 1371 تا 1382، مشاهده نمودند كه عليرغم بيش واكنش سرمايه گذاران در دوره هاي مورد بررسي تحقيق، بكارگيري راهبرد سرمايه گذاري معكوس در دوره اول (76-1371) مؤفّقيت آميز و بكارگيري اين راهبرد در دوره دوّم تحقيق 82-1377 نامؤفّق خواهد بود. بدين ترتيب نتايج اين تحقيق به صورتي قوي از فرضيه بيش واكنش سهامداران عادي در بورس اوراق بهادار تهران حمايت كرد.
 6. سعيدي در سال 1385 با اثبات وجود عكس العمل احساسي در بازار سرمايه، شيوه اندازه گيري آن را در مدلي توصيفي تشريح نمود و مدلي رفتاري را براي ارزشگذاري سهام از ديدگاه سرمايه گذاران در مقايسه با ديدگاه عقلايي ارائه داد. وي در مدل توصيفي خود به آزمون علّيت شاخص تأثيرات احساسي و شاخص بازدهي و آزمون سنجش اعتبار اين شاخص پرداخت. او براي ارزشگذاري رفتاري اوراق بهادار از دو شاخص رفتاري براي ریسکو بازدهي بهره برده و مدل سنّتي قيمت گذاري داراييهاي مالي را توسعه داد.
 7. قاليباف و نادري در سال 1385 با اشاره به متفاوت بودن واكنش افراد نسبت به اطلاعات جديد منتشره در بازار سهام ايران و غيرعقلائي بودن رفتار آنان، به بررسي بيش واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرايط ركود و رونق داخلي پرداختند. آنها نتيجه گرفتند كه سرمايه گذاران در كوتاه مدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرايط ركود و رونق، واكنش بيش از حد نشان نداده اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

 • بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

 • تعیین رابطه بين نقد شوندگي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

2- تعیین رابطه بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

3- تعیین رابطه بين بازده نقدي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

4- تعیین رابطه بين بازده كل سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

5- تعیین رابطه بين تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

ج. اهداف کاربردی:

 1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واكنش بازار سهام نسبت به اعلاميه‌هاي سودنقدي.
 2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir