دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر مسئوليت اجتماعی مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های مسئوليت اجتماعی

2-10-1 مدل مسئوليت اجتماعی ديويس

مدل مسئوليت اجتماعی ديويس شامل پنج پيش فرض است.

پيش فرض اول : مسئوليت اجتماعی از توانايی و قدرت اجتماعی ناشی می شود.شرکت ها به طور کلی به خاطرتأثير زيادی که روی مسائل مختلف جامعه از جمله بی کاری ، وضعيت محيط زيست ، کيفيت زندگی و … دارند ، در رفاه جامعه سهيم اند.

پيش فرض دوم : شرکت ها به عنوان يک سيستم باز دو طرفه عمل می کنند .آزادانه ورودی های خود را از جامعه دريافت و آزادانه نتيجه کار خود را به جامعه عرضه می دارند.

پيش فرض سوم : فايده اجتماعی هر کار ،کالا يا خدمت بايستی کاملا محاسبه و به منظور تصميم گيری در مورد اين که آيا اين کار انجام شود يا خير مورد توجه قرار گيرد .

پيش فرض چهارم : هزينه اجتماعی هر کار ،کالا يا خدمت بايد به مصرف کننده انتقال يابد.

پيش فرض پنجم : مؤسسات بازرگانی مثل هر شهروندی اين مسئوليت را دارند که در خصوص حل مشکلات اجتماعی خارج از محدوده کاريشان مشارکت داشته باشند. (الوانی، قاسمی نژاد ،86،1377)

2-10-2 مدل مسئوليت اجتماعی کارول

بر اساس نظر کارول هنگامی می توان ادعا کرد که کسب و کار به مسئوليت اجتماعی خود پايبند است که :

1) پاسخ گوی توقعات اجتماعی جامعه باشد ، يعنی کالا و خدمت را با بازدهی خوب عرضه کند و فرآيند توليد به گونه ای باشد که  انواع گروه ها را منتفع کند.

2) مقيد به قانون باشد به خصوص در امر بهداشتی و ايمنی کارکنان و مصرف کنندگان ، حفظ محيط زيست، پرهيز از تبعييض نژادی و جنسی و فروش و قيمت گذاری.

3) به اصول اخلاقی پايبند باشد ، يعنی همه جنبه های کسب و کار متأثر از صداقت ، انصاف و احترام باشد.

4) خيرخواه و نوع دوست باشد . برخی دارنده اين صفت را شهروند خوب می نامند. يعنی مشارکت بنگاه در امور عمومی و طرح و برنامه ريزی هايی است که اثر آنها به طور مستقيم در بهبود کيفيت زندگی جامعه ظاهر شود.

کارول برای هر بنگاه چهار دسته مسئوليت قائل است و می گويد برآيند اين چهار مؤلفه يا مسئوليت همان مسئوليت اجتماعی بنگاه است که اين مؤلفه ها عبارتند از :

مسئوليت های اقتصادی

مسئوليت های قانونی

مسئوليت های اخلاقی

مسئوليت های نوع دوستانه

او همچنين معتقد است که شرکت ها برای انجام مسئوليت اجتماعی خود از چهار نوع استراتژی استفاده می کنند که عبارتند از استراتژی های تدافعی ، واکنشی ، انطباقی و اثر گذار. در استراتژی تدافعی شرکت ها در تلاشند با استفاده از حربه های مختلف از انجام مسئوليت خود شانه خالی کنند. در استراتژی های واکنشی سازمان ها تنها در زمانی که توسط عامل خارجی (مثل قوانين و مقررات ، گروه های فشار و دولت ) مجبور    می شود که به مسئوليت اجتماعی خود عمل کند. در استراتژی های انطباقی  سازمان بدون آن که از سوی عامل خارجی تهديد شده باشد مسئوليت خود را انجام می دهد. بر اساس استراتژی اثر گذار پيش از آن که مسائل يا مشکل اجتماعی بخواهد به طور ناخواسته رخ دهد ، سازمان نسبت به آن مسئولانه واکنش داده و سعی در ازبين بردن آن دارد.(همان ،89)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در شروع تحقيق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،بايد هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و يا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضايت نسبت به نتيجه کار تحقيق بدست نيايد.

اين تحقيق برای دست يابی به اهداف زير است :

اهداف کلی :  بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

اهداف تحقيق :

1- تعديل رابطه بين جذابيت مرکز و فعاليت های اجرايی از طريق تأثير کيفيت متصور از خريد بر آن دو.

2- تأثير مسئوليت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمايت از محيط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابيت مرکز خريد.

3- تعديل رابطه بين مسئوليت اجتماعی شرکت و مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی .

4- تأثير متصور از مسئوليت اجتماعی شرکت بر روی متغييرهای آميخته بازاريابی و تأثير متغييرهای آميخته بازاريابی بر ادراک مصرف کننده از جذابيت مرکز خريد.

5- تعديل رابطه بين فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی شرکت و جذابيت  مرکز از طريق عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگيری نتايج اين تحقيق در مراکز خريد (مرکز خريد هايپراستار)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir