دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:میزان رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 ساختار تحقیق

فصل يک شامل بيان مسئله و چارچوب نظري تحقیق ، اهميت وضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضيه‌هاي تحقیق، روش تحقیق، تعريف عملیاتی واژگان کليدي و ساختار تحقیق مي‌باشد.

فصل دوم شامل ادبيات و پيشينه تحقیق مي‌باشد. دراين فصل پس از ارائه مفاهيم بنيادي، تحقيقات مختلفي که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل سوم روش تحقیق را مورد بحث قرار مي‌دهد. در اين فصل ابتدا فرضيه‌هاي تحقيق، تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق و سپس روش تحقيق شامل جامعه و نمونه آماري تحقيق، قلمرو مکاني و زماني تحقيق، روش و ابزار گردآوري اطلاعات و روشهاي تجزيه تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها بيان شده است. در نهايت مدل­هاي تحقيق تشريح خواهد شد.

فصل چهارم تجزيه وتحليل اطلاعات را مورد بحث قرار مي‌دهد. دراين فصل ضمن ارائه آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها موردبحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم شامل ارائه يافته‌ها، نتيجه‌گيري و پيشنهادات مي‌باشد. اين فصل با ارائه يافته‌هاي تحقيق شروع شده و سپس به بررسي يافته‌ها و نتيجه‌گيري مي‌پردازد. در خاتمه پيشنهادهایی ارائه مي‌گردد.

 

1-13- خلاصه فصل

درانجام هر پژوهشي يکي از مهم­ترين بخش‌ها، ارائه طرح تحقيق (کليات) مناسب مي‌باشد. در اين فصل سعي شده تا با بيان قسمت‌هاي مختلف مطالعه انجام شده، طرحي کلي از آن ارائه گردد. بدين منظور، در ابتدا با بيان مقدمه‌اي کليات طرح مشخص گرديده و سپس به بيان مسئله و چارچوب نظري، اهداف، دلایل اهميت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضيه‌های تحقيق و روش تحقيق ارائه شده است. در انتها نيز ساختار تحقیق بيان شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این تحقیق پی گیری می شود می­تواند به قرار زیر باشد:

  • بررسی و تبیین رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir