دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدمه:

چون سازمان ها جزئی از جامعه می باشند و اثر عمده ای برسيستم اجتماعی دارند، تمامی اقدامات آنها بايد به گونه ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعاليت خود را به حداکثر رسانده و اثرات منفی را نيز به حداقل برسانند و تلاششان در جهت برطرف کردن نيازها، خواسته ها و نگرانی های جامعه باشد.بنابراين مسئوليت اجتماعی شرکت ها تدابير و اقدامات خاصی در زمينه کارکنان ،مصرف کنندگان ،سهامداران ،تأمين کنندگان، حمايت های زيست محيطی، حقوق بشر ، اخلاق،اطاعت از قوانين و مقررات و کمک های خيريه می باشد. در واقع توسعه و اجرای اين استراتژی ها در اين حوزه ها از ابعاد کليدی مسئوليت اجتماعی شرکت ها می باشد. مفهوم مسئوليت اجتماعی شرکت ها اين اجزاء را به هم وصل کرده و فعاليت های سازمان ها را حول يک چارچوب خاص که حمايت کننده کسب و کارها و ذينفعان اصلی است را سامان می بخشد.

در اين فصل ابتدا به تعريف مسئوليت اجتماعی و شناخت مفهوم آن و اهميت ، مؤلفه ها و  ارزش های مسئوليت اجتماعی می پردازيم. در ادامه اين فصل مباحث مربوط به  جذابيت مراکز خريد و  معرفی   مرکز خرید هايپراستارمی پردازيم. در انتها به ادبيات موجود درخصوص اين تحقيق در داخل و خارج می پردازيم .

2-2 مسئوليت اجتماعی شرکت :

مسئوليت اجتماعي شرکت ها با روابط بين شرکت ها و جامعه سر و کار دارد. به طور مشخص اين مفهوم به بررسي تأثيرات فعاليت هاي شرکت ها روي افراد و جامعه مي پردازد.. اين مفهوم از طيفي با معاني اقدامات نوع دوستانه  و بشردوستانه و آگاهي و وجدان عمومي شرکت ها تا متعهد بودن به رعايت اخلاق و قانون وفعاليت نوع دوستانه اي که به بهبود رفاه اجتماعي و عمومي منجر شود را در بر  مي گيرد.

بسياري آن را معادل يك نوع مشروعيت و متعلق بودن مي دانند و عده محدودي نيزآن را معادل مجموعه اي از تعهدات سپرده شده به شرکت ها براي اجراي استاندارد رفتاري درتجارت مي دانند. بعضي از آن معني تعهد يا مسئوليت قانوني را برداشت مي کنند، براي ديگران اين به معني رفتاري مسئولانه و اجتماعي بر حسب رعايت مسائل اخلاقي است. براي برخي ديگر معني آن مسئول بودن است، خيلي ها آن را معادل هداياي صدقه اي و کمك هاي خيريه مي دانند، بعضي آن را به معني آگاهي اجتماعي مي پندارند. بسياري از آناني که مشتاقانه اين مفهوم را پذيرفته اند آن را به معني مشروعيت و مقبوليت مي دانند، تعدادی هم آن را به مثابه نوعي وظيفه محول شده براي اعمال ضوابط رفتاري عالي تر بر روي بنگاههاي اقتصادي وبازرگانان و نه شهروندان  می پندارند. (اميدوار ، 1387،32 )

کميسيون اروپا مسئوليت اجتماعی شرکتها را مفهومي می داند که به موجب آن،شرکت ها مسائل زيست محيطي و اجتماعي را با فعاليت هاي تجاري و تعاملات خود با ذينفعان، بر مبنايي داوطلبانه، توأم مي کنند. کميسيون اروپا معتقد است علي رغم آنکه در اين مفهوم، تعداد روزافزوني ازشرکتها مشمول فرهنگ مسئوليت اجتماعی شرکتها مي گردند و طيف گسترده ای از رويكردها به مسئوليت اجتماعی شرکتها وجود دارد ، اما توافق  گسترده اي درباره خصوصيات اصلي آن وجود دارد: مسئوليت اجتماعی شرکتها حرکتي توسط شرکتهاي تجاري، فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی است که به صورت داوطلبانه پذيرفته شده است، زيرا موسسات اقتصادي آن را جزو منافع بلند مدت خود تلقي مي کنند. بدين ترتيب کميسيون اروپايي عملكرد دروني (واقعيت اصلي) مسئوليت اجتماعی شرکتها را به رفتارهاي تجاري مربوط مي داند که آن را از امور بشر دوستانه وخير خواهانه شرکت ها جدا کرده و آن را در عملكردهاي خود شرکت تعريف مي کند. تأکيد بر روي منافع اقتصادي از ملاحظات سياسي و زيستي ناشي مي شود که بطور خاص به قضيه مسئوليت اجتماعی شرکت ها اشاره مي کند. (کميسيون اروپا،2001 ،5 ) گريفن و بارنی مسئوليت اجتماعی را چنين تعريف می کنند؛ «مسئوليت اجتماعی، مجموعه وظايف و تعهداتی است که سازمان بايستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعاليت می کند، انجام دهد». درک فرنچ و هينر ساورد در کتاب:فرهنگ مديريت در مورد مسئوليت اجتماعی می نويسند، مسئوليت اجتماعی، وظيفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به اين معنا که تأثير سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. ميزان اين وظيفه عموماً مشتمل است بر وظايفی مانند: آلوده نکردن، تبعيض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعاليتهای غيراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کيفيت محصولات. همچنين وظيفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

مسئوليت اجتماعی در حقيقت تصميم گيری کسب و کارها به ارزش های اخلاقی ،برآورد نياز ها به صورت قانونی ، احترام به حقوق مردم ، جوامع و محيط زيست می باشديا اقدامات آشکار کسب و کارها بر اساس ارزش های اخلاقی و احترام به کارمندان، جوامع و محيط که ارزش های توسعه پايدار را برای جوامع و سهامداران ايجاد می کند .همچنين در برخی تعاريف آمده است که مسئوليت اجتماعی روش راهبردی در مديريت بازار برای توانمند سازی بنگاه و ايجاد و رشد و توسعه پايدار اقتصادی ،زيست محيطی واجتماعی است و تعهد دائمی شرکت برای رفتارهای اخلاقی در کسب و کار است تا زمانی که به بهبود کيفيت زندگی کاری کارکنان در سازمان به عنوان بخشی از جامعه منجر شود .در اينجا منظور از جامعه ،مشتريان و ساير افراد غير از مشتريان نيز می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در شروع تحقيق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،بايد هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و يا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضايت نسبت به نتيجه کار تحقيق بدست نيايد.

اين تحقيق برای دست يابی به اهداف زير است :

اهداف کلی :  بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

اهداف تحقيق :

1- تعديل رابطه بين جذابيت مرکز و فعاليت های اجرايی از طريق تأثير کيفيت متصور از خريد بر آن دو.

2- تأثير مسئوليت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمايت از محيط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابيت مرکز خريد.

3- تعديل رابطه بين مسئوليت اجتماعی شرکت و مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی .

4- تأثير متصور از مسئوليت اجتماعی شرکت بر روی متغييرهای آميخته بازاريابی و تأثير متغييرهای آميخته بازاريابی بر ادراک مصرف کننده از جذابيت مرکز خريد.

5- تعديل رابطه بين فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی شرکت و جذابيت  مرکز از طريق عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگيری نتايج اين تحقيق در مراکز خريد (مرکز خريد هايپراستار)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir