دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:تاثیر مسئوليت اجتماعی مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

قسمتی از متن پایان نامه :

13 پيوستار مسئوليت اجتماعی

پيوستار مسئوليت اجتماعی
در پيوستار زير نحوه عملکرد بنگاه در شرايط و عدم شرايط مسئوليت اجتماعی نشان داده شده است.در نقطه شروع بنگاه بدون مسئوليت پذيری اجتماعی هدفش تنها حداکثر نمودن سود می باشد و در گام ها و مراحل بعد با مسئوليت پذيری و در نظر گرفتن اهداف اجتماعی توازنی بين سود و ارزش های اجتماعی برقرار می نمايد.

 

شرح 2 – پيکار ونبرد جهت ايجاد مسئوليت اجتماعی

شرح 3 – موافقت سازمان برای آنچه به لحاظ قانونی بدان نياز است.

شرح 4 –  سازمان بيشتر از نيازش انجام می دهد.

شرح 5 – اهداف ارزش اجتماعی را تدوين می کند.

شرح 6 – انسجام بين اهداف اجتماعی و اهداف تجاری ايجاد می کند.

شرح 7- هدايت صنايع و ديگر فعاليت ها با بهترين عملکرد ها.

نقطه پايانی (وجود مسئوليت اجتماعی ) :توجه به سود با در نظر گرفتن اهداف اجتماعی .

2-14 اصول دهگانه مسئوليت اجتماعی:

پيمان جهانی سازمان ملل متحديک چارچوب کاری برای تجارت و کسب وکار محسوب می شود که متعهد به هماهنگ و همسو کردن عمليات کار واستراتژی های ساده اصل پذيرفته شده جهانی در سطح حقوق بشر ، محيط ، مبارزه با فساد و جرائم و نيروی کارهستند.اين پيمان اولين و بهترين ارتباط بين ايجاد مسئوليت اجتماعی و قانونی سازمان ها در تجارت و بازار است.

اصول ده گانه  شامل موارد زير می باشد :

اصل 1 : سازمان ها بايستی حقوق بشر اعلام شده از سوی جوامع بين المللی را رعايت نموده و مورد حمايت قرار دهند.

اصل 2 : ايجاد اطمينان از اينکه سازمان ها در سوء استفاده از حقوق بشر مشارکت و همدستی ندارند.

اصل 3 : سازمان ها بايستی آزادی انجمن و شناسايی مؤثر نسبت به حقوق مذاکره گروهی را ارتقاء دهند.

اصل 4 : کاهش و حذف همه شکل هايی از کارهای اجباری و قهری .

اصل 5 : لغو مؤثر کار کودک.

اصل 6 : حذف تبعيض در رابطه با استخدام و شغل .

اصل 7 : تجارت می بايد به عنوان يک رويکرد پيشگيرانه از چالش های محيطی حمايت کند.

اصل 8 : تعهد و انجام ابتکارات جهت تقويت و ارتقاء مسئوليت پذيری محيطی.

اصل 9 : تقويت تکنولوژی های سازگار با محيط جهت توسعه و انتشار.

اصل 10 : سازمان ها بايد در مقابل همه اشکال فساد مبارزه نمايند.(گروه کاری سازمان ملل ،200531,)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در شروع تحقيق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،بايد هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و يا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضايت نسبت به نتيجه کار تحقيق بدست نيايد.

اين تحقيق برای دست يابی به اهداف زير است :

اهداف کلی :  بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

اهداف تحقيق :

1- تعديل رابطه بين جذابيت مرکز و فعاليت های اجرايی از طريق تأثير کيفيت متصور از خريد بر آن دو.

2- تأثير مسئوليت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمايت از محيط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابيت مرکز خريد.

3- تعديل رابطه بين مسئوليت اجتماعی شرکت و مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی .

4- تأثير متصور از مسئوليت اجتماعی شرکت بر روی متغييرهای آميخته بازاريابی و تأثير متغييرهای آميخته بازاريابی بر ادراک مصرف کننده از جذابيت مرکز خريد.

5- تعديل رابطه بين فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی شرکت و جذابيت  مرکز از طريق عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگيری نتايج اين تحقيق در مراکز خريد (مرکز خريد هايپراستار)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir