دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تحقيق

در شروع تحقيق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،بايد هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و يا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضايت نسبت به نتيجه کار تحقيق بدست نيايد.

اين تحقيق برای دست يابی به اهداف زير است :

اهداف کلی :  بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

اهداف تحقيق :

1- تعديل رابطه بين جذابيت مرکز و فعاليت های اجرايی از طريق تأثير کيفيت متصور از خريد بر آن دو.

2- تأثير مسئوليت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمايت از محيط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابيت مرکز خريد.

3- تعديل رابطه بين مسئوليت اجتماعی شرکت و مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی .

4- تأثير متصور از مسئوليت اجتماعی شرکت بر روی متغييرهای آميخته بازاريابی و تأثير متغييرهای آميخته بازاريابی بر ادراک مصرف کننده از جذابيت مرکز خريد.

5- تعديل رابطه بين فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی شرکت و جذابيت  مرکز از طريق عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگيری نتايج اين تحقيق در مراکز خريد (مرکز خريد هايپراستار)

1-6چارچوب نظری تحقيق

مسئوليت اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسيت برانگيزی بوده و عامل اصلی بقای هر سازمانی می باشد.سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هايی پاسخگو برای شفافيت و پاسخ گويی به ذينفعان خود در قبال عملکردشان بايد به تعهداتشان پايبند بوده تا هم سازمان از رويکرد اخلاقی تر ومنسجم تر خود نفع ببرد و هم جامعه و ذينفعان برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان    داشته باشند.(مهردوست ،1388،18)

بر اساس تحقيق نظريه پردازان مديريت ، سهام داران ارزش های اخلاقی را به اقدامات سازمانی نسبت  می دهند.در حقيقت شرکت ها ارزش های اخلاقی را در تبادل با سهامداران خود قلمداد
می کنند.در اين رابطه اقدامات مسئوليت اجتماعی شرکت اعتبار مثبتی را توليد  ميکند و در نتيجه سرمايه اخلاقی مثبت پديد می آيد. (Godfery,2005,783).برای ايجاد اين ديدگاه شرکت ها بايد از اقدامات مسئوليت اجتماعی به عنوان روشی برای توليد سرمايه اخلاقی مثبت بين حوزه های داخلی و خارجی استفاده کنند که خود فرايند توليد سرمايه اخلاقی از طريق روش های اعتماد محور پديد می آيد.وقتی اقدامات مسئوليت اجتماعی شرکت در جهت کمک به ديگران باشد ،  سازمان ها سهامدارانشان را متقاعد کرده که آنها هم در ارزش های اخلاقی سهيم هستند.بر اساس گفته فوکوياما  اعتماد وقتی پديد می آيد که جامعه از يک مجموعه ارزش های اخلاقی سود ببرد و سهيم باشد به طوری که انتظارات مفيدی را از رفتار درست پديد آورد.پايه و اصل اين تحقيق بررسی مسئوليت اجتماعی مراکز خريد در رابطه با گروه سهامدار مصرف کننده است .

نگرش مصرف کنندگان نسبت به مسئوليت اجتماعی شرکت ها مثبت است. ثابت شده است که 78% از مصرف کنندگان امريکايی محصولات مرتبط با يک علتی را خريداری می کنند که به آن توجه داشته و بسياری از آنها برای چنين محصولاتی حاضرند مبلغ اضافی پرداخت کنند.

,402)2Raynold,200) . اقدامات مسئوليت اجتماعی شرکت می تواند تصوير ذهنی و نتايج اقتصادی را بهبود ببخشد .

چارچوب نظری اين مقاله متمرکز بر تاثير ابتکارات و اقدامات مسئوليت اجتماعی مراکز خريد بر نحوه درک جذابيت مرکز به عنوان يک مقصد خريد از جانب مصرف کننده می باشد . تمرکز ويژه بر مراکز خريد شهری است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در شروع تحقيق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،بايد هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و يا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضايت نسبت به نتيجه کار تحقيق بدست نيايد.

اين تحقيق برای دست يابی به اهداف زير است :

اهداف کلی :  بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد

اهداف تحقيق :

1- تعديل رابطه بين جذابيت مرکز و فعاليت های اجرايی از طريق تأثير کيفيت متصور از خريد بر آن دو.

2- تأثير مسئوليت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمايت از محيط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابيت مرکز خريد.

3- تعديل رابطه بين مسئوليت اجتماعی شرکت و مرکز خريد از طريق حمايت متصور مرکز خريد در خصوص محيط و جامعه محلی .

4- تأثير متصور از مسئوليت اجتماعی شرکت بر روی متغييرهای آميخته بازاريابی و تأثير متغييرهای آميخته بازاريابی بر ادراک مصرف کننده از جذابيت مرکز خريد.

5- تعديل رابطه بين فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی شرکت و جذابيت  مرکز از طريق عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگيری نتايج اين تحقيق در مراکز خريد (مرکز خريد هايپراستار)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir