دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:سنجش نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع)

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

) بودجه ريزي عملياتي

2-4-4-1) مفهوم و هدف

از بودجه ريزي عملياتي تعاريف متعددي مطرح شده است، ليکن به طور کلي مي­توان گفت که بودجه­ريزي عملياتي عبارت است از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه(منتج از اهداف استراتژيک) با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي­دهد (مرکر، 5:2002)[1]

اين بدان معنا است که با هر ميزان اعتبار تخصيص يافته به هر برنامه مي بايست مجموعه معيني از اهداف تأمين شود. يک بودجه عملياتي مطلوب، بايد به تفکيک برنامه ها يا دستگاه هاي اجرايي همراه با نتايج پيش بيني شده باشد. چنين بودجه اي بايد به روشني ارتباط بين اعتبارات هزينه شده توسط دولت و نتايج حاصله براي مردم را نشان داده و شرح دهد که اين ارتباط چگونه به وجود آمده است .

در واقع، در بودجه عملياتي تشريح دقيق اين رابطه، کليد مديريت صحيح برنامه هاست. با بروز مغايرت بين برنامه و آنچه در عمل تحقق مي يابد، مديران بايد به بررسي منابع به کار گرفته شده در برنامه و نحوه ارتباط آن ها با نتايج حاصله بپردازند تا ميزان اثربخشي و کارايي برنامه مشخص گردد.

يک بودجه عملياتي، تمامي فعاليت هاي مستقيم و غير مستقيم مورد نياز در برنامه و نيز تخمين دقيقي از هزينه فعاليت ها را در بر مي گيرد.

براي مثال، اگر شاخص فعاليت تحقيقات جنايي در يک ارگان دولتي، تعداد پرونده هاي به سرانجام يافته باشد، مراحل انجام کار و فعاليت هاي تشکيل دهنده آن، حلقه رابطي هستند که منابع را به نتايج مرتبط مي سازند. با ثبت و اندازه گيري منابع به مصرف رسيده در هر فعاليت و هر مرحله، هزينه کل و هزينه سرانه هر واحد از اطلاعات حاصله را مي توان محاسبه کرد و آن را به نتايج نهايي مرتبط ساخت. منبع مالي فعاليت ها خروجي نتيجه نهايي در چارچوب چنين بودجه اي هر مدير دولتي، در هر سطحي، بايد اطلاعات دقيق و به هنگامي در خصوص هزينه و عملکردهاي سازمان ذيربط خود داشته باشد تا بتواند منابع تحت کنترل خود را به کارآمدترين شيوه اداره کند. اين امر، به يک ميزان شامل پشتيبان هاي اداري برنامه ها نيز مي شود. در موارد معيني مديران به اين اطلاعات نياز دارند تا بتوانند هزينه هر واحد«خروجي» يا «نتايج» را محاسبه کنند.

بودجه عملياتي، فرآيندي از بالا به پايين و از پايين به بالا به طور هم زمان است. مديران برنامه ها و سياست گذاران، اهداف و مقاصد و ميزان منابع تخصيص يافته به برنامه ها و نيز شاخص هاي سنجش نتيجه را مشخص مي کنند و در قالب يک برنامه عملکرد سالانه قرار مي دهند. فعاليت هاي برنامه در سطوح پايين تر مي بايست به برنامه عملکرد کلي سازمان مرتبط شود، و از اين رو، سازمان ها بايد اهداف، مقاصد، و معيارهاي سنجش عملکرد را با همکاري سازمان هاي تابعه خود تدوين کنند.

بايد گفت، بودجه عملياتي، به شکل کلي در پي اين است که روشن کند بودجه و منابع مالي به مصرف رسيده چگونه نتايج مطلوب را به بار خواهد آورد، و از اين طريق مي تواند با نشان دادن اثرات بالقوه افزايش يا کاهش بودجه به تصميم گيري درباره تخصيص منابع کمک موثري کند. البته تهيه يک بودجه عملياتي لزوماً نيازمند نشان دادن يک رابطه علت و معلول مستقيم و دقيق نيست و همواره نيز با استفاده از ابزارهاي علمي دقيق نمي توان وجود چنين رابطه اي را اثبات کرد تا بر اساس آن بشود نتايج را دقيقاً پيش بيني نمود.

[1] Mercer

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات تحقيق

سئوالاتي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ها هستيم عبارت است از:

  • نقاط ضعف سيستم فعلي بودجه ريزي چيست؟

2)نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هايي دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir