دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ریسکاعتباري بانك ملت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سوالات و فرضیات تحقیق

     1-5-1- سوالات تحقیق

          1-5-1-1- سوال اصلی تحقیق:

1-آیا بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ریسکاوراق بهادار است) بامطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین مدیریت ریسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ریسکسبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-1-2- سوالات فرعی تحقیق:

1-1-آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-2- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتريان انفرادی (حقیقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2-4- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتريان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2-5- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتريان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2-6- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتريان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-2- فرضیات تحقیق

     1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق:

فرضیه کلی یا فرضیه اصلی تحقیق حاضر بیان می کند که: ” بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.”

1-5-2-2- فرضیات فرعی تحقیق

1- بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي
(كه متناظر با تحليل انفرادي ریسکاوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

1-1- بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

1-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

1-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ریسکاعتباري بانك است. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ریسکاعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام است.

اين سازوكار تصميمات مديريت ریسکاعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir