دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل آماری:

پس از اینکه پرسشنامه ها توسط پیمانکاران وکارفرمایان تکمیل گردید، کد گذاری شده و وارد نرم افزار SPSSدر کامپیوتر گردید سپس داده ها تحلیل گردیده ودر قالب جداول فراوانی ارائه گردید . وبا توجه به اینکه کل افراد جامعه آماری مورد هدف مورد سوال قرار گرفتند بیشترین فراوانی در مورد گزینه انتخابی در پرسشنامه بعنوان دیدگاه جمع در نظر گرفته شد. همچنین میانگین نظرات افراد در تعیین وزن عوامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی و همچنین تعیین امتیاز هرعامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس فراوانی بیشتر انجام شد.

 

۳-۶- روش آلفاي كرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه:

يكي ديگر از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از فرمول كرونباخ است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.

 

اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/ باشد آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است که پرسشنامه ارائه شده دراین تحقیق دارای ضریب آلفای 759/. است در مورد پرسشنامه پایایی پذیرفته است و به عبارتی پایایی لازم جهت ادامه تحقیق را دارد.

 

۳-۷- مدل تحلیل SWOT

روش تجزیه و تحلیل SWOT, مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به موقعیت کنونی حرفه‌ی مورد بررسی را منعکس می‌سازد. در این روش تلاش‌هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و براساس آن استراتژی مناسب برای بقای سازمان طراحی می‌شود. در این مدل فرصت‌ها و تهدیدها نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مطلوب و یا نامطلوب عمده است که در محیط صنعت مورد نظر فرا روی شرکت وجود داشته و در مقابل، قوت‌ها و ضعف‌ها (شایستگی‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها، کمبودها) وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد مطالعه را به نمایش می‌گذارد.

پس از اینکه عوامل محیطی (فرصت‌ها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف‌ها) شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیر کلیدی تمیزداده شد، زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژی‌ها فرا می رسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir