2. رتبه بندی موانع شناسایی شده از دیدگاه خبرگان

مقدمه

«استراتژی کوچک زیباست»، توسط شوماخر اقتصاددان آلمانی در ادبیات اقتصادی مطرح گردید، براساس این استراتژی، بیکاری بعنوان مهمترین مسئله کشورهای جهان سوم و معضل سیل مهاجرت از روستاها به شهرها، لزوم توجه به برنامه ها و سیاستهای صنعتی در جهت کاهش بیکاری؛ مهمترین سیاست ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی عنوان شده است. مزایای برشمرده شده برای این استراتژی عبارتند از:

  • فرصت‌های اشتغال می‌بایست در مناطق روستایی و شهرهای کوچک بوجود آید؛
  • این فرصتها باید به اندازه کافی ارزان باشد؛
  • نظر به اینکه جمعیت کشورهای جهان سوم از آموزش های کافی برخوردار نیستند و نرخ بی سوادی در این مناطق در مقایسه با نقاط توسعه یافته بالاتر است، روشهای تولید برگزیده شده بایستی بالنسبه ساده انتخاب شوند؛
  • روشهای تولید باید بصورتی باشند که از منابع محلی استفاده نموده و محصولات آن عموما˝ برای استفاده محلی و بومی باشد؛

در نهایت به موجب این استراتژی، یگانه راه حصول به اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع کوچک میسر است. این در حالیست که هیچگونه استنادی دال بر وجود ضعف های جدی در صنایع کوچک در خصوص کارایی در مقایسه با صنایع بزرگ وجود ندارد، برعکس در بسیاری از کشورهای دنیا اثبات شده است که صنایع کوچک بسیار کارآمدتر و حتی باقدرت رقابت با صنایع بزرگ در حال فعالیت اند.

امروزه در اکثر کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و تلاش می شود تا از پتانسیل های این گروه از بنگاه ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی استفاده گرد. تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال سه ویژگی عمده بنگاه های کوچک و متوسط است که چنین جایگاهی به آنها بخشیده است. در ایران نیز دولت نهم توجه ویژه ای به بنگاههای مذکور نموده و بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکها را به حمایت از طرحهای کوچک و زود بازده اقتصادی اختصاص داده است. بررسی سیاستهای اتخاذ شده در کشورهای مختلف نیز نشان می دهد بحث تامین مالی SEM بخش اصلی برنامه های حمایت در این کشورها را تشکیل می دهد. لیکن باید توجه داشت که علاوه بر بحث تامین مالی، سایر حوزه های سیاستگذاری از قبیل تسهیل قوانین و مقررات اجرایی، پرورش و تقویت فرهنگ کارآفرینی، تقویت نوآوری و افز ایش سطح فناوری، توسعه مشارکت در قالب خوشه ها و شبکه های صنعتی، امکان دسترسی به بازارهای جهانی و ترویج تجارت الکترونیکی نیز نه تنها نباید مورد غفلت واقع شوند؛ بلکه در خیلی از موارد می توانند از روشهای معمول وام دهی، موثرتر باشند (وزارت بازرگانی، 1388).

در این فصل بطور مفصل به تشریح سیاست های حمایتی دولت و راهبردهای درون بنگاهی مناسب بمنظور بهبود صادرات بنگاه های کوچک و متوسط خواهیم پرداخت. برای این منظور پس از بیان مفاهیم در خصوص اینگونه بنگاه ها به بررسی ادبیات موضوع خواهیم پرداخت.

 

2-2. مفاهیم مربوط به SEMs

2-2-1. تعریف بنگاه های کوچک و متوسط

تعاریف مختلفی در مورد معیار اندازه بنگاه به عنوان ملاکی برای تقسیم بندی شرکتها به گروه های خرد، کوچک و متوسط ارایه شده است. تعریفی که بانک سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا در مورد شرکتهای کوچک و متوسط ارایه داده اند، در ادبیات اقتصادی جهان مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان یک تعریف استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد. در این تعریف که آخرین بار در سال 2003 مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است، شرکتها براساس سه خصوصیت تعداد کارمندان، حجم معاملات و ارزش کل داراییها تقسیم بندی شده اند.

طبق این تعریف شرکتهای با کمتر از 10 نفر شاغل به عنوان شرکتهای خرد تعریف گردیده اند . شرکتهای دارای 10 تا 50 نفر شاغل در گروه شرکتهای کوچک قرار می گیرند و شرکتهایی که که کارکنان آنها بین 50 تا 250 نفر می باشد گروه شرکتهای متوسط را تشکیل می دهند. حجم معاملات و ارزش کل داراییها دو معیار مالی هستند که برای طبقه بندی شرکتهای کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گرفته اند. براساس معیار حجم معاملات، شرکتهایی که حجم معاملات آنها کمتر از دو میلیون یورو باشد در گروه شرکتهای خرد قرار می گیرند، شرکتهای با حجم معاملات بین 2 تا 10 میلیون یورو به عنوان شرکتهای کوچک تلقی گردیده و شرکتهای دارای حجم معاملات بین 10 تا 50 میلیون یورو در گروه شرکتهای متوسط قرار می‎گیرند. معیار ارزش کل داراییها نیز برای سه گروه خرد، کوچک و متوسط به ترتیب 2 میلیون، 2 تا 10 میلیون و 10 تا 43 میلیون یورو می باشد. تقسیم بندی های مذکور به صورت خلاصه در جدول 1-2 نشان داده شده است (وزارت بازرگانی، 1388) .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.