دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تبلیغات و آگهی‌ها در فروش صنایع لوازم خانگی

سوالات تحقيق

سوال اصلي تحقيق

آيا عوامل آميخته ترفيع در فروش صنايع لوازم خانگي به يك اندازه تاثير گذار هستند؟

سوالات فرعي تحقيق:

  • آيا عوامل تبليغات و آگهي ها در فروش صنايع لوازم خانگي به يك اندازه تاثير گذار هستند؟
  • آيا عوامل پيشبرد فروش در فروش صنايع لوازم خانگي به يك اندازه تاثير گذار هستند؟
  • آيا عوامل روابط عمومي در فروش صنايع لوازم خانگي به يك اندازه تاثير گذار هستند؟
  • آيا عوامل فروش شخصي در فروش صنايع لوازم خانگي به يك اندازه تاثير گذار هستند؟

1-6-فرضيه تحقيق:

تحقيق حاضر از نوع تبييني بوده لذا ذكر سوالات تحقيق مكفي مي باشد.

1-7- روش تحقيق

تحقيق حاضربا توجه به اینکه در مورد شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی می باشد از نظر هدف يک تحقيق کاربردي است. بعلاوه چون در اين تحقيق هم از روش‌هاي کتابخانه‌اي براي گردآوري ادبيات پژوهش استفاده شده است و هم مبتني بر روش‌هاي  پرسشنامه‌اي است بنابراين يک تحقيق توصيفي از نوع پيمایشی است.

1-8- قلمرو مکاني و زماني تحقيق

الف: قلمرو موضوعي: اين مطالعه در زمينه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی طبقه‌بندي مي‌شود.

ب: قلمرو مکاني تحقيق: تحقيق حاضر در شرکت اسنوا صورت گرفته است.

ج: قلمرو زماني تحقيق: تحقيق حاضر از بهمن 1392 آغاز و تا شهریور 1393 ادامه  یافت. پرسشنامه   در خرداد ماه سال 93 توزيع گرديد.

1-9- تعریف واژگان کلیدی

آمیخته ترفیع : یکی از چهار آمیخته بازاریابی است که شامل مجموعه ای از تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش حضوری، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم است. هدف اصلی آمیخته ترفیع عبارت است از تغییر محل و شکل منحنی‌های تقاضا و درآمد برای محصولات سازمان (اسماعیل‌پور ، غفاری آشتیانی، 1382).

تبلیغات : عبارت است از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمت در مقابل دریافت مابه‌ازا برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده‌اند (روستا و همکاران، 1387).

پیشبرد فروش : از مجموعه‌ای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل می‌شوند    که برای تحریک مصرف‌کنندگان یا بخش تجاری به خریدسریع‌تر کالاها یا خدمات به کار گرفته می‌شوند(سند هازن، 1384).

فروش حضوری : معرفی شفاهی است به صورت مذاکره حضوری با یک یا چند خریدار احتمالی به    قصد فروش. در این مورد باید در مورد اهداف فروش شخصی تصمیم گیری شود (روستا و همکاران، 1387)

روابط عمومی : شامل برنامه‌های متنوعی است که برای پیشبرد و یا حمایت از تصویر ذهنی شرکت یا     تک تک محصولات تولیدی آن طراحی می‌شوند (سند هازن، 1384).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir