دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

قلمرو موضوعي

موضوع اين تحقيق طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم مي‌باشد. بنابراين با توجه به موضوع تحقيق، در مورد موضوعات برند، شکل‌گیری برند و برندسازی‌، دلفی فازی، مدل پويايي سيستم، مطالعاتي در اين تحقيق صورت گرفته است.

 

1-5-2- قلمرو مكاني

قلمرو مكاني اين تحقيق صنایع غذایی زرین غزال فارس است.

 

1-5-3- قلمرو زماني

   اين تحقيق در سال 1392 انجام گرفته است، در اواخر بهار و اوايل ماه خرداد آغاز شد و تقريبا در اواخر ماه بهمن به پايان رسيد.

 

1-6- روش تحقيق

روش انجام این تحقیق از نوع کمی است. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی، محسوب می‌شود. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است، به این ترتیب که ابتدا برای شناسایی شاخص‌های موثر بر شکل‌گیری برند با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص‌ها(متغیرهای تحقیق) شناسایی و سپس برای تکمیل این شاخص‌ها و نهایی نمودن آنها پرسشنامه‌ای براساس تکنیک دلفی فازی و توسط محقق طراحی گردید و طی سه مرحله در میان خبرگان توزیع شد. سپس با توجه به شاخص‌های نهایی، با توجه به مطالعات گسترده‌تر رابطه ميان عوامل نهایی مشخص شد و با کمک نرم‌افزار ونسیم[1] که از نرم‌افزارهای پویایی سیستم است، نمودار علي – معلولي[2] طراحي شد. سپس اين مدل طراحي شده با مصاحبه‌هاي پي‌درپي مورد تاييد نظر خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت. بعد از اين مرحله با توجه به نظر خبرگان و مطالعات ميداني ميزان اثرگذاري متغيرها بر يكديگر مشخص گرديد و با توجه به اين اعداد فرمول‌نويسي مدل صورت گرفت و در نهايت خروجي‌هاي نرم‌افزار ونسيم مورد تاييد نظر خبرگان قرار گرفت.

[1] .Vensim

[2] .Causal Loop

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir