دسته‌بندی نشده

پایان نامه سنجش میزان نوآوری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان

– 5- چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و  مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند (سکاران، 94:1391). در تحقیقی که توسط حسینی و حاجی پور در سال 1385 به منظور تعیین روابط بین ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف پذیری در شرکت های عمده تولید دارو انجام شد، تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری را آشکار ساخت و تأثیر آن را به عنوان یک فعالیت چند بعدی بر نوآوری را نشان داد، همچنین این تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری تا حد بسیار زیادی وابسته به ظرفیت جذب دانش است. در اين پژوهش، ظرفيت جذب به عنوان فعاليتي چند سطحي و اقدامي جمعي تبيين شده است، همچنین نتايج پژوهش حاكي از تأثير معنادار ذهنيت مشترك بر ظرفيت جذب دانش و ظرفيت جذب دانش بر نوآوري و انعطاف پذيري است (حاجی پور و حسینی، 1385). در تحقیق حاضر برای بررسی سنجش میزان جذب دانش واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان، ظرفیت جذب دانش و عوامل موثر بر آن و سنجش نوآوری و انعطاف پذیری واحدهای مختلف سازمان با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر اساتید و کارشناسان امر و خبرگان به دست آمده است که به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده است.

با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است:

 

 

 

ظرفیت جذب دانش
1- اکتساب دانش
2- ادغام دانش
3- تبدیل دانش
4- به کارگیری دانش

 

نوآوری

 

 

.

 

انعطاف پذیری

 

 

 

 

شکل1-1: برگرفته از مدل تحلیلی تحقیق (کاستوپولوس، 2011 )، (حسینی و حاجی پور، 1386)

 

1- 6- فرضیه های تحقیق:

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:

فرضیه 1: ظرفیت جذب دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-1: اکتساب دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-2: ادغام (همگون سازی) بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-3: تبدیل دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-4: به کارگیری دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2: ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-1: اکتساب دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-2: ادغام (همگون سازی) برانعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-3: تبدیل دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-4: به کارگیری دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

 

 

 

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق:

1- 7- 1- ظرفیت جذب دانش:

تعریف نظری ظرفیت جذب: ظرفیت جذب یعنی توانایی سازمان ها در شناسایی، جذب و انتقال برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. یا در واقع مجموعه ای از فرایندها و جریان های عادی سازمانی است که سازمان ها توسط آن دانش را شناسایی کرده، جذب می کنند، انتقال و بهره برداری می کنند. بنابراین، این ظرفیت را می توانیم فعالیتی شامل 4 مرحله مجزا دانست که از لحاظ ترتیب می تواند متفاوت باشد (Kostopoulos, 2011).

تعریف عملیاتی ظرفیت جذب: چهار بعد در نظر گرفته شده برای سنجش جذب دانش سازمانی بر اساس پرسشنامه موجود در منبع اصلی تحقیق که با طیف (خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده شده است عبارتنداز: (Camison & Fores, 2010).

  1. اکتساب دانش
  2. ادغام (همگون سازی)
  3. تبدیل دانش
  4. به کارگیری دانش

 

1- 7- 2- نوآوری:

تعریف نظری نوآوری: نوآوري فعاليتي است كه هدفش ايجاد، انتقال، تغيير و واكنش به ايده هاي جديد است. محققان ديگر نيز تعريف مشابهي ارائه داده اند. از ديد آن ها نوآوري نه تنها ابداع خودآگاه ايده هاي جديد است بلكه معرفي و بكار بردن اين ايده ها را نيز شامل مي شود و هدف كلي آن ارتقاي عملكرد سازماني است (جانسون و همكاران، 2004). همچنین نوآوری به عنوان خلق دانش جدید و ایده های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، با هدف بهبود فرایندهای کسب و کار داخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوی محصولات و خدمات است (باریقه و همکاران، 2009). امروزه موضوع نوآوري توجه بسياري از دانشمندان و محققان از رشته هاي مختلف را به خود جلب كرده است و از اهميت بسيار زيادي در سازمان هاي پر از تغيير و تحول امروزي براي رقابت با سازمان هاي رقيب و ماندن در چرخه تحولات پيدا كرده است، چرا كه نوآوري به عنوان عامل مهم و حياتي سازمان ها به منظور ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزي مي باشد. سازمان ها با نوآوري بيشتر، در پاسخ به محيط هاي متغير و ايجاد و توسعه قابليت هاي جديدي كه به آن ها اجازه دهد به عملكرد بهتري برسند موفق خواهند بود (برومند و رنجبري، 1388).

تعریف عملیاتی نوآوری: مولفه های مورد استفاده برای نوآوری در این تحقیق شامل 16 سوال بوده که با طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسشنامه استاندارد ارزیابی شده است (جمینز، جمینز، 2008).

نوآوري به عنوان خلق دانش جدید و اید ه هاي کسب و کار براي تسهیل محصولات جدید، محصولات و با هدف بهبود فرآیندهاي کسب و کار داخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوي محصولات و خدمات است (باریقه و همکاران، 2009).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir