دسته‌بندی نشده

پایان نامه در ارتباط بین نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می باشد. این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسأله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود.نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید است ) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. بدین ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید(سکاران، 1385،ص94). مدل مفهومي در نظر گرفته شده براي اين تحقيق با تغييراتي كه در مدل ارايه شده در تحقيق آرتز و همكارانش[1] (2012) انجام گرديد به شكل زير طراحي گرديده است. مدل فوق نشان دهنده اين است كه ويژگي هاي اندازه گيري عملكرد با توجه به متغيرهاي تعديل گر (قابليت اطمينان، كاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژي و اندازه شركت) بر كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك اثر گذارند.

 

نمودار 1-1) رابطه اندازه گيري عملكرد و كاربردي نمودن تصميمات استرات‍‍‍ژيك

 

در اين تحقيق كاربردي نمودن تصميمات استرات‍ژيك ، متغير وابسته[2] است كه به عنوان مهم ترين متغير در اين تحقيق به كار مي رود و هدف توصيف يا پيش بيني اين متغير مي باشد.متغير مستقل[3] اين تحقيق ، ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد است كه كاربرد آن شامل تسهيل در تصميم گيري و قابليت پاسخگويي مي باشد. همچنين متغيرهاي قابليت اطمينان،كاربرد خاص، اندازه شركت، نوع صنعت و نوع استراتژي به عنوان متغيرهاي تعديل گير[4] در اين تحقيق مورد نظر مي باشند.

 

1-6 ) سوالات تحقیق

سوالات اين تحقيق به شرح زير مي باشند :

  1. آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمينان وجود دارد ؟
  2. آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به كاربرد خاص وجود دارد ؟
  3. آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شركت وجود دارد ؟
  4. آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت وجود دارد ؟
  5. آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژي وجود دارد ؟

1-7 ) فرضیه های تحقیق

فرضیه یک حدس عالمانه ای است درباره ی حل یک مسأله ، فرضیه را می توان به منزله ی رابطه ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف نمود که به صورت جمله ای آزمون پذیر بیان می شود. با توجه به بیان مسأله این تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق عبارتند از :

  1. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان رابطه ی مثبت وجود دارد.
  2. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربرد خاص رابطه ی مثبت وجود دارد.
  3. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت رابطه ی مثبت وجود دارد.
  4. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت رابطه ی مثبت وجود دارد.
  5. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی رابطه ی مثبت وجود دارد.

[1] Martin Artz , Christian Homburg , Thomas Rajab

[2] Dependent Variable

[3] Independent Variable

[4] Moderator

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir