پایان نامه تعیین عوامل موثر بر قصد خرید مجدد می باشد

 1-6) فرضیات تحقیق و ارائه مدل

فرضیه 1) اعتبار برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 2) اعتبار برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 3) اعتبار برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرضیه 4) پرستیژ برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 5) پرستیژ برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 6) پرستیژ برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرضیه 7) تصویر برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 8) تصویر برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 9) تصویر برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرضیه 10) ریسک درک شده بر صرفه جویی درهزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 11)کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 12) صرفه جویی در هزینه اطلاعات بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه 13) ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرضیه 14) درگیری محصول قادر است تاثیرگذاری کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.

فرضیه 15) دانش محصول قادر است تاثیرگذاری ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.

 

شکل­ (1-1) مدل پژوهش

1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق

1-7-1 ) اعتبار برند [1]

اردم و اسویت[2] (1998) مفهوم اعتبار برند را مطرح کردند، این افراد با در نظر گرفتن تئوری علامت دهی، توانستند تساوی ارزش نام تجاری براساس مشتری را مورد بررسی قرار دهند. آنها اعتبار برند را به عنوان باور­کردن اطلاعات جایگاه محصول که در زیر نام تجاری جا داده شده براساس ادراکات مشتری از اینکه نام تجاری توانایی و تمایل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد یا نه، تعریف می­کنند (اردم و اسویت­،2004). مشخص شده است که اعتبار برند شامل دو جزء اصلی است: اعتماد و تخصص. اعتماد به تمایل شرکت­ها به ارائه آنچه قول داده­اند اشاره دارد.  تخصص به توانایی شرکتها در ارائه واقعی آنچه که قول داده­اند برمی­گردد. از آنجا که اعتماد و تخصص در یک نام تجاری براساس تأثیر کلیه استراتژی­های بازاریابی سابق و عملکردهای انجام شده توسط یک نام تجاری می­باشد، جای تعجب نیست که اعتبار برند بیانگر ثبات استراتژی­های آمیخته است که بازاریابی از طریق سرمایه گذاری­هایی مثل تبلیغات در خصوص یک نام تجاری انجام می­دهد.

[1] Brand Credibility

[2] Swait and Erdem

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.