دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین عوامل موثر بر قصد خرید مجدد می باشد

 1-6) فرضیات تحقیق و ارائه مدل

فرضيه 1) اعتبار برند بر کيفيت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 2) اعتبار برند بر صرفه جويي در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 3) اعتبار برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرضيه 4) پرستیژ برند بر کيفيت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 5) پرستیژ برند بر صرفه جويي در هزينه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 6) پرستیژ برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرضيه 7) تصویر برند بر کيفيت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 8) تصویر برند بر صرفه جويي در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 9) تصویر برند بر ریسک درک شده تاثیر منفي و معناداری دارد.

فرضيه 10) ریسک درک شده بر صرفه جویی درهزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 11)کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 12) صرفه جویی در هزینه اطلاعات بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضيه 13) ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر منفی و معناداری دارد.

فرضیه 14) درگیری محصول قادر است تاثیرگذاری کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.

فرضیه 15) دانش محصول قادر است تاثیرگذاری ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.

 

شکل­ (1-1) مدل پژوهش

1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق

1-7-1 ) اعتبار برند [1]

اردم و اسویت[2] (1998) مفهوم اعتبار برند را مطرح کردند، اين افراد با در نظر گرفتن تئوري علامت دهي، توانستند تساوي ارزش نام تجاري براساس مشتري را مورد بررسي قرار دهند. آنها اعتبار برند را به عنوان باور­کردن اطلاعات جايگاه محصول که در زير نام تجاري جا داده شده براساس ادراکات مشتري از اينکه نام تجاري توانايي و تمايل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد يا نه، تعريف مي­کنند (اردم و اسویت­،2004). مشخص شده است که اعتبار برند شامل دو جزء اصلي است: اعتماد و تخصص. اعتماد به تمايل شرکت­ها به ارائه آنچه قول داده­اند اشاره دارد.  تخصص به توانايي شرکتها در ارائه واقعي آنچه که قول داده­اند برمي­گردد. از آنجا که اعتماد و تخصص در يک نام تجاري براساس تأثير کليه استراتژي­هاي بازاريابي سابق و عملکردهاي انجام شده توسط يک نام تجاري مي­باشد، جاي تعجب نيست که اعتبار برند بيانگر ثبات استراتژي­هاي آميخته است که بازاريابي از طريق سرمايه گذاري­هايي مثل تبليغات در خصوص يک نام تجاري انجام مي­دهد.

[1] Brand Credibility

[2] Swait and Erdem

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir