دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تاثير سرمایه مشتری بر عملکرد مالی بانک پارسیان

تعاريف مدیریت دانش

پرز(  1999  ) مديريت دانش عبارت است از گردآوري دانش،قابليت هاي عقلاني وتجربيات افراد يك سازمان وايجاد قابليت بازيابي براي آن ها به عنوان يك سرمايه سازماني. (دهقان،1388،48)

نيکل كينگ(1999):مديريت دانش عبارت است از فرآيند ايجاد،  سازماندهي، اشاعه وحصول اطمينان از درك اطلاعات مورد نياز برای انجام یک کار.(همان منبع)

نيومن : (1991) براين باور بود كه مديريت دانش مجموعه اي از فرآيندهايي است كه پديد آوري، اشاعه و به كارگيري دانش ذهني و عيني در يك سازمان را در بر مي گيرد. .(همان منبع)

باركلي و موري: مديريت دانش شامل شناسايي و تعيين سرمايه هاي فكري موجود در يك سازمان، توليد دانش جديد براي تداوم برتري رقابتي آن سازمان، فراهم ساختن امكان دسترسي به حجم وسيعي از اطلاعات، اشتراك بهترين عملكرد با به كارگيري فناوري است كه حصول همه موارد مذكور را ميسر سازد.

در يك نگاه كلي مي توان گفت مديريت دانش مي تواند همان سازماندهي دانسته ها باشد، يعني تلاش براي به دست آوردن دانش ضروري، اشتراك اطلاعات در داخل يك سازمان و تأكيد بر تقويت حافظه سازماني به  منظور بهبود روند تصميم گيري، افزايش توليد و حمايت از نوآوري در سازمان.(همان منبع)

2-1-2) روند مدیریت دانش:

مديريت دانش امر جديدي نيست، تمدن هاي بشري از نسلي به نسل ديگر اقدام به نگهداري و انتقال دانش، براي درك گذشته و پيش بيني آينده، مي نمودند.در محيط هاي تجاري پيچيده و پوياي امروزي تشنگي براي دانش، روز به روز دامنه و عمق گسترده تري مي يابد. دانشي كه به شدت در حال تغيير و در بيرون از سازمان ها در حال انتشار است. فناوري اطلاعات و اينترنت نيز چالش هاي جديدي را در خلق، نگهداري و مديريت دانش به وجود آورده است.

در دهه هاي 80 و 90 فلسفه ها، رويكردها و روش شناسيهاي بهبود تجارت به طور مداوم توسعه يافت. اين توسعه و پيشرفت ناشي از تركيب فعاليت هاي تجاري و نظريه هاي علمي در دهه هاي اخير است. مباحثي از قبيل يادگيري سازماني، سازمان هاي ياد گيرنده، مديريت كيفيت جامع، مهندسي مجدد، فرآيند تجارت و … مثالهايي از اين رويكردهاي جديد مي باشد. بررسي نوشته ها نشان مي دهد كه مباحث مربوط به اقتصاد، سرمايه فكري، رويكردهاي مهندسي ( نظامهاي توليد صنعتي انعطاف پذير)، رسانه هاي دانش، رايانه، مطالعات سازماني (مردم شناسي و جامعه شناسي) معرفت شناسي ( شامل يادگيري، شناخت موقعيتي و روانشناسي شناختي)، جنبه هاي مربوط به هوش مصنوعي، مباحث مربوط به منابع انساني و….در اين حوزه مطرح شده است.( عباسي،1386)

3-1-2) ويژگي هاي مديريت دانش:

 • مديريت دانش با بكارگيري دانش روز به دانش و اطلاعات بشر اعتبار مي بخشد.
 • هوش سازماندهي را تقويت ميكند.
 • سازمان را در جهت انطباق با محيط و شرايط موجود توانمند ميسازد.
 • زمينة نوآوري پايدار و خلاّقيت بخشي به سازمان را فراهم مي نمايد.
 • سازمان را به شناخت مسائل روز و پاسخگوئي آن ها با راه حل هاي جديد قادرمي سازد.
 • با استفاده از روش هاي سيستمي به رفع اشتباهات و اصلاح انحرافات مي پردازد.
 • جوآزادانديشي متناسب با سازماندهي و هدايت دانش جديد را خلق مي نمايد.
 • جنبش نرم افزاري جهاني را گسترش مي دهد.
 • درك هدف هاي آرماني و بلندمدت را در محيط آزادي افكار تسهيل مي نمايد.
 • با ايجاد جوآزادانديشي و شکل گيري مديريت دانش از فساد و تباهي جلوگيري مي كند.
 • محيط رشد پردازش اطلاعات و دانش را سرعت مي بخشد.
 • مديريت تغييرات علمي و اجتماعي را ميسر مي سازد.
 • سازمان هاي دولتي، تعاوني و خصوصي را با دانش جديد سازگارتر، پوياتر و متعامل تر بار مي آورد.(احمدی و صالحی،1391،62،63)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir