دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تاثير سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی بانک پارسیان

) گردآوری اطلاعات پژوهش

تدوین مبانی نظری و ادبیات پژوهش، از اطلاعات و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.

13-1) جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش کارمندان و مدیران بانک پارسیان شعبه غرب تهران می باشد که تعداد آنها در مجموع 472 نفر است. در این پژوهش به دلیل وسیع بودن جامعه آماری از نمونه گیری استفاده شده است که با استفاده از جدول مورگان  تعدادنمونه 450 و ازروش تصادفی خوشه ای استفاده شده است

14-1) کاربران پژوهش

اشخاص حقيقي و حقوقي که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند، عبارتند از:

بانکها: به منظور شفاف سازي تاثير سرمایه فکری به عنوان يكي از اركان نوپا ولی مهم بر عملكرد مالي؛

علاقه مندان براي سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه اي؛

شرکت های در ارتباط با بانکها در راستاي شفاف شدن امور مالي شركت؛

سايرعلاقه مندان به امور اقتصادي ,مالي و مديريتي؛

15-1) واژگان و اصطلاحات کلیدی

 

مدیریت دانش[1](KM)

مدیریت دانش مجموعه ای از فرآیندهای حاکم بر ایجاد، انتشار و استفاده از دانش است پیتر دراکر در مقاله خود ،  مدیریت دانش را به عنوان هماهنگی و بهره برداری از منابع دانش سازمانی، به منظور ایجاد سود و مزیت رقابتی تعریف کرده است. مدیریت دانش فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است که با استفاده از ذخیره سازی، فیلتر بازیابی و اشاعه دانش به شکل صریح انجام می گیرد.( ابراهیم،2014)

سرمایه فکری[2]:(IC)

سرمایه های فکری متشکل از تمام دارایی ها  است که در ترازنامه شرکت ها نشان داده نمیشود که شامل دارایی های نامشهود مانند مزایای انسانی، علائم تجاری، ثبت اختراعات ، ساختار و محیط است ( جعفری،2013)

نمودار 1-2(اجزای سرمایه فکری)

سرمايه انساني:

سرمايه انساني ، به قابليت ها و مهارت ها و تخصص نيروي انساني سازمان اطلاق مي شود . سرمايه انساني برخوردار از تفكر است. هدف اوليه از سرمايه انساني ، نوآوري در كالا و خدمات و نيز بهبود فرايندهاي تجاري است. در اين تعريف سرمايه انساني  بعنوان كل هزينه هاي حقوق ودستمزد شركت در نظر گرفته شده است .( وطنی،1389)

 

سرمايه ساختاري(سازمانی)

سرمايه ساختاري شامل ظرفيت ها جهت درك نيازهاي بازار مي باشد و مواردي نظير حقوق اختراعات و دانش نهادينه شده در ساختار ها، فرايندها و فرهنگ سازماني را در بر مي گيرد. سرمايه ساختاري دانشي است كه در پايان هر روز كاري در سازمان باقي مي ماند، وبه كل سازمان تعلق دارد و هم چنین  قابل توليد شدن مجدد و به اشتراك گذاشتن با ديگران مي باشد.(همان منبع)

 

سرمايه مشتري (ارتباطی)

عبارت است از روابط با افرادي كه بنگاه اقتصادي با آن ها به كار تجاري مي پردازد. اين افراد معمولاً شامل مشتريان مي باشند، اما مي توانند عرضه كنندگان را نيز در برگيرند. سرمايه مشتري، سرمايه رابطه اي نيز ناميده مي شود(همان منبع)

عملکردمالی:

عملكرد مالي شركت را ميتوان  توسط عواملي مانند سود، رشد سود،بازده فروش،سود تقسيمي، جريانهاي نقدي ، سود هر سهم ، نسبتهاي مالي(شامل  ROA) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري تعریف نمود(سينايي و همکاران 1390)

[1] Knowledge Management

[2] Intellectual Capital

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir