پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی بانک پارسیان

) گردآوری اطلاعات پژوهش

تدوین مبانی نظری و ادبیات پژوهش، از اطلاعات و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.

13-1) جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش کارمندان و مدیران بانک پارسیان شعبه غرب تهران می باشد که تعداد آنها در مجموع 472 نفر است. در این پژوهش به دلیل وسیع بودن جامعه آماری از نمونه گیری استفاده شده است که با استفاده از جدول مورگان  تعدادنمونه 450 و ازروش تصادفی خوشه ای استفاده شده است

14-1) کاربران پژوهش

اشخاص حقیقی و حقوقی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند، عبارتند از:

بانکها: به منظور شفاف سازی تاثیر سرمایه فکری به عنوان یکی از ارکان نوپا ولی مهم بر عملکرد مالی؛

علاقه مندان برای سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ای؛

شرکت های در ارتباط با بانکها در راستای شفاف شدن امور مالی شرکت؛

سایرعلاقه مندان به امور اقتصادی ,مالی و مدیریتی؛

15-1) واژگان و اصطلاحات کلیدی

 

مدیریت دانش[1](KM)

مدیریت دانش مجموعه ای از فرآیندهای حاکم بر ایجاد، انتشار و استفاده از دانش است پیتر دراکر در مقاله خود ،  مدیریت دانش را به عنوان هماهنگی و بهره برداری از منابع دانش سازمانی، به منظور ایجاد سود و مزیت رقابتی تعریف کرده است. مدیریت دانش فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است که با استفاده از ذخیره سازی، فیلتر بازیابی و اشاعه دانش به شکل صریح انجام می گیرد.( ابراهیم،2014)

سرمایه فکری[2]:(IC)

سرمایه های فکری متشکل از تمام دارایی ها  است که در ترازنامه شرکت ها نشان داده نمیشود که شامل دارایی های نامشهود مانند مزایای انسانی، علائم تجاری، ثبت اختراعات ، ساختار و محیط است ( جعفری،2013)

نمودار 1-2(اجزای سرمایه فکری)

سرمایه انسانی:

سرمایه انسانی ، به قابلیت ها و مهارت ها و تخصص نیروی انسانی سازمان اطلاق می شود . سرمایه انسانی برخوردار از تفکر است. هدف اولیه از سرمایه انسانی ، نوآوری در کالا و خدمات و نیز بهبود فرایندهای تجاری است. در این تعریف سرمایه انسانی  بعنوان کل هزینه های حقوق ودستمزد شرکت در نظر گرفته شده است .( وطنی،1389)

 

سرمایه ساختاری(سازمانی)

سرمایه ساختاری شامل ظرفیت ها جهت درک نیازهای بازار می باشد و مواردی نظیر حقوق اختراعات و دانش نهادینه شده در ساختار ها، فرایندها و فرهنگ سازمانی را در بر می گیرد. سرمایه ساختاری دانشی است که در پایان هر روز کاری در سازمان باقی می ماند، وبه کل سازمان تعلق دارد و هم چنین  قابل تولید شدن مجدد و به اشتراک گذاشتن با دیگران می باشد.(همان منبع)

 

سرمایه مشتری (ارتباطی)

عبارت است از روابط با افرادی که بنگاه اقتصادی با آن ها به کار تجاری می پردازد. این افراد معمولاً شامل مشتریان می باشند، اما می توانند عرضه کنندگان را نیز در برگیرند. سرمایه مشتری، سرمایه رابطه ای نیز نامیده می شود(همان منبع)

عملکردمالی:

عملکرد مالی شرکت را میتوان  توسط عواملی مانند سود، رشد سود،بازده فروش،سود تقسیمی، جریانهای نقدی ، سود هر سهم ، نسبتهای مالی(شامل  ROA) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تعریف نمود(سینایی و همکاران 1390)

[1] Knowledge Management

[2] Intellectual Capital

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.