دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تاثير سرمایه انسانی بر عملکرد مالی بانک پارسیان

) اهداف پژوهش

1-5-1)هدف اصلی

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانك پارسيان

2-5-1) اهداف فرعی

بررسی تاثير سرمایه انسانی بر عملکرد مالی بانک پارسیان

بررسی تاثير سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی بانک پارسیان.

بررسی تاثير سرمایه مشتری بر عملکرد مالی بانک پارسیان

6-1) مدل مفهومی تحقیق:

نمودار1-1(مدل مفهومی تحقیق منبع فرضیات پژوهش)

(قربانی و احمدیان،1392)

 

7-1) متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل این پژوهش سرمایه فکری می باشد که شامل ابعاد سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری وسرمایه مشتری است. عملکرد مالی متغییر وابسته است برای اندازه گیری آن از ROA (بازگشت دارایی ها که برابر است با سود(زیان) خالص تقسیم بر جمع کل دارایی ها)استفاده مي شود..

8-1) سوالات پژوهش

1-8-1) سوال

بین سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک پارسیان رابطه معنا داري وجود دارد؟

9-1) فرضیه های پژوهش

فرضيه هاي پژوهش به طور كلي بدين شرح مي باشد :

1-9-1) فرضيه اصلي :

سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک پارسیان تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

1-9-1) فرضيه هاي  فرعی :

1: سرمایه انسانی بر عملکرد مالی بانک پارسیان تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

2: سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی بانک پارسیان تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

3: سرمایه مشتری بر عملکرد مالی بانک پارسیان تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

10-1) قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی: این تحقیق در بازدهی زمانی 6 ماهه با توجه به تاریخ تصویب موضوع اجرا شده است.

قلمرو مکانی:این تحقیق شعبه های غرب بانک پارسیان در تهران انجام شده است

قلمرو موضوعی:مربوط به تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش بر عملکرد مالی صنعت بانکداری می پردازد

11-1) روش پژوهش

براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي گردد.  با روش توصيفي شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي و فراواني و درصد فراواني معرفي مي گردد . با روش استنباطي فرضيه هاي تحقيق مورد ازمون قرار مي گيرد . با توجه به اينكه هدف تحقيق مطالعه و بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق است، بنابراين روش تجزيه و تحليل داده ها ، روش هاي همبستگي و تحليل رگرسيون است . ازآنجا كه هركدام از متغيرهاي مستقل و وابسته اصلي تحقيق داراي متغيرهاي تاثير گذار. و هم چنین برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار (SPSS) استفاده مي شود

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir