دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی ارتباط جنسیت با امید به تلاش در استفاده از رایانه

منابع فرهنگ:

 

یکی از جنبه های پیچیدگی فرهنگ سازمانی نحوه ایجاد آن است. بعضی اجزای فرهنگ به دفعات در برابر تغییرات پایداری می کنند و بعضی از اجزا با وجود اینکه هدف خاصی ندارند ادامه حیات می دهند.

اساساً فرهنگ از سه منبع منشا مي گيرد.

  • باورها، ارزش ها و مفروضات بنيانگذاران سازمان
  • تجربيات يادگيري اعضاي گروه همچنانکه سازمانشان تکامل يابد.
  • باورها و مفروضات جديدي که اعضا و رهبران جديد به همراه مي آورند. (مشبکی و خلیلی، 1389، ص 40-39)

 

 

 

 

5-1-2 عوامل مؤثر در تغيير فرهنگ سازماني

اگر چه تغيير دادن فرهنگ يک سازمان بسيار مشکل است ولي فرهنگ ها مي توانند تغيير کنند، مدارک و شواهد موجود نشان مي دهد که اگر شرايط زير وجود داشته باشد به احتمال زياد فرهنگ سازمان تغيير
مي کند. (رابينز، ترجمه اعرابي 1382، ص 396-395)

1-5-1-2- يک بحران شديد: بحران ضربه اي است که وضع موجود را بر هم ميزند و موجوديت فرهنگ حاکم بر سازمان را به زير سوال مي برد. نمونه هاي از اين بحران ها عبارتند از بحران هاي شديد مالي، از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان يا تغييرات شديد که به وسيله شرکت هاي رقيب در تکنولوژي رخ     مي دهد.

2-5-1-2- تغيير در رهبري: رهبر جديدي که در رأس هرم سازماني شرکت قرار مي گيرد، احياناً مجموعه اي از ارزش هاي جديد براي سازمان در نظر مي گيرد و چنين مي پندارد که در برابر بحران موجود بايد به چنين ارزش هايي تمسک جست. ترديد نيست که اين امر به مدير عامل يا مدير عالي اجرايي سازمان مربوط مي شود ولي بسياري از موارد اين موج، مديران ارشد اجرايي را هم فرا مي گيرد.

3-5-1-2- سازمان هاي کوچک و نوپا: هر قدر سازمان نوپا تر باشد. فرهنگ حاکم بر آن محدوديت کمتري خواهد داشت به همين شيوه اگر سازمان کوچک باشد، مديريت آن به صورتي راحت تر مي تواند ارزش هاي جديد را ترويج نمايد.

4-5-1-2- فرهنگ ضعيف: هر قدر يک فرهنگ فراگيرتر باشد و هر قدر اعضاي سازمان نسبت به ارزش هاي آن توافق نظر بیشتری داشته باشند، تغيير دادن آن مشکل تر خواهد شد. بر عکس فرهنگ هاي ضعيف راحت تر دستخوش تغييرات فرا خواهند گرفت. (همان منبع)

 

6-1-2 رابطه فناوري و فرهنگ

فرهنگ سازمانی سبب درک مشترک و توافق بر سر رویه های سازمانی می شود و در عین حال مانع پرقدرتی برای تغییر به ویژه تغییر فناوری است. (قوچانی و بدری زاده، 1390،  ص 82)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir