پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارکنان بانک سینا و رابطه آن با تعهد سازمانی

سوالات تحقیق

سوال اصلی :

آیا میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطۀ ایی  وجود دارد؟

سوالات فرعی:

 • آیا بین عوامل درونی و تعهد عاطفی رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل بیرونی و تعهد عاطفی رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی‌های فردی و تعهد عاطفی رابطه ای وجود دارد.؟
 • آیا بین عوامل درونی و تعهد مستمر رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل بیرونی و تعهد مستمر رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگیهای فردی و تعهد مستمر رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل درونی و تعهد هنجاری رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل بیرونی و تعهد هنجاری رابطه ای وجود دارد.؟
 • آیا بین ویژگیهای فردی و تعهد هنجاری رابطه ای وجود دارد؟

1-5 فرضیه های تحقیق

با توجه به مطالعات اولیه صورت پذیرفته شده در ارتباط عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی و همچنین نوع ارتباط این دو متغیر با یکدیگر متغیرهایی همچون ارزشها، اهداف، شخصیت، عدالت و مهارت های مورد نیاز به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی انتخاب شده و فرضیه های پژوهش بر اساس این متغیرها می باشد. از طرفی دیگر چون مساله رضایت شغلی و تعهد سازمانی نگرش هایی هستند که ماهیت محاسبه آنها با عوامل سازمانی دخیل می باشد در پژوهش حاضر نوع بیان فرضیه ها تناسب بین کارکنان و بانک سینا بر اساس عوامل فوق می باشد.

 • بین عوامل درونی و تعهد عاطفی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عوامل بیرونی و تعهد عاطفی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین ویژگی‌های فردی و تعهد عاطفی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عوامل درونی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عوامل بیرونی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد
 • بین ویژگیهای فردی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عوامل درونی و تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عوامل بیرونی و تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین ویژگیهای فردی و تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6 هدف اصلی تحقیق

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رضایت شغلی کارکنان بانک سینا و رابطه آن با تعهد سازمانی می‌باشد و محقق به دنبال یافتن تناسب های میان کارکنان و بانک سینا که بر رضایت شغلی و تعهد سازمان آنها تاثیرگذار هستند می باشد و از این رو چند عامل و متغیر که با توجه به تحقیقات قبلی حائز اهمیت هستند مدنظر قرار گرفته و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند.

1: تعیین سطح رضایت شغلی کارکنان بانک سینا

2: تعیین سطح تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا

3: تعیین رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا

4: وجود رابطه بین هر یک ازمولفه ها

5: سنجش و اولویت بندی کردن شاخص های رضایت شغلی

6: تعیین ضرایب اهمیت مولفه های تعهد سازمانی

1-7 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو موضوعی:  قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی حول رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تمرکز خواهد داشت. در مرحله مطالعات اکتشافی اطلاعات و منابعی را از متون مختلف گزینش کردیم که در حیطه موضوع تحقیق قرار می گرفتند. در این راستا، قلمرو موضوعی تحقیق ناظر بر مطالعات رضایت شغلی و تعهد سازمانی از دیدگاه صاحبنظران رفتار سازمانی در طی دو دهه اخیر می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق: این پژوهش درشرق استان تهران انجام پذیرفته است و ناظر بر کارکنان بانک سینا می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق: تحقیق حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه پروپوزال وتهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن و همچنین انجام سایر مـراحل پژوهش از مهر 1391شروع و تا شهریور 1392 پایان پذیرفت.

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعهد سازمانی   :Organizational commitment

تعهد سازمانی نوعی نگرش است. نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازمانی یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد (Allen & Meyer, 1990, 1-18)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

Author: