دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسي رضايت شغلي کارکنان بانک سينا و رابطه آن با تعهد سازماني

سوالات تحقیق

سوال اصلي :

آیا میان رضایت شغلي و تعهد سازمانی رابطۀ ایی  وجود دارد؟

سوالات فرعی:

 • آیا بين عوامل دروني و تعهد عاطفي رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل بيروني و تعهد عاطفي رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین ويژگي‌هاي فردي و تعهد عاطفي رابطه ای وجود دارد.؟
 • آیا بین عوامل دروني و تعهد مستمر رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل بيروني و تعهد مستمر رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین ويژگيهاي فردي و تعهد مستمر رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل دروني و تعهد هنجاري رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل بيروني و تعهد هنجاري رابطه ای وجود دارد.؟
 • آیا بین ويژگيهاي فردي و تعهد هنجاري رابطه ای وجود دارد؟

1-5 فرضیه های تحقیق

با توجه به مطالعات اوليه صورت پذيرفته شده در ارتباط عوامل تاثير گذار بر رضايت شغلي و تعهد سازماني و همچنين نوع ارتباط اين دو متغير با يکديگر متغيرهايي همچون ارزشها، اهداف، شخصيت، عدالت و مهارت هاي مورد نياز به عنوان عوامل تاثيرگذار بر رضايت شغلي و تعهد سازماني انتخاب شده و فرضيه هاي پژوهش بر اساس اين متغيرها مي باشد. از طرفي ديگر چون مساله رضايت شغلي و تعهد سازماني نگرش هايي هستند که ماهيت محاسبه آنها با عوامل سازماني دخيل مي باشد در پژوهش حاضر نوع بيان فرضيه ها تناسب بين کارکنان و بانک سينا بر اساس عوامل فوق مي باشد.

 • بين عوامل دروني و تعهد عاطفي رابطه معناداري وجود دارد.
 • بين عوامل بيروني و تعهد عاطفي رابطه معناداري وجود دارد.
 • بين ويژگي‌هاي فردي و تعهد عاطفي رابطه معناداري وجود دارد.
 • بين عوامل دروني و تعهد مستمر رابطه معناداري وجود دارد.
 • بين عوامل بيروني و تعهد مستمر رابطه معناداري وجود دارد
 • بين ويژگيهاي فردي و تعهد مستمر رابطه معناداري وجود دارد.
 • بين عوامل دروني و تعهد هنجاري رابطه معناداري وجود دارد.
 • بين عوامل بيروني و تعهد هنجاري رابطه معناداري وجود دارد.
 • بين ويژگيهاي فردي و تعهد هنجاري رابطه معناداري وجود دارد.

1-6 هدف اصلی تحقیق

هدف کلي پژوهش حاضر بررسي رضايت شغلي کارکنان بانک سينا و رابطه آن با تعهد سازماني مي‌باشد و محقق به دنبال يافتن تناسب هاي ميان کارکنان و بانک سينا که بر رضايت شغلي و تعهد سازمان آنها تاثيرگذار هستند مي باشد و از اين رو چند عامل و متغير که با توجه به تحقيقات قبلي حائز اهميت هستند مدنظر قرار گرفته و اهداف پژوهش حاضر بر اين اساس تدوين شدند.

1: تعيين سطح رضايت شغلي کارکنان بانک سينا

2: تعيين سطح تعهد سازماني کارکنان بانک سينا

3: تعيين رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان بانک سينا

4: وجود رابطه بين هر يك ازمولفه ها

5: سنجش و اولويت بندي كردن شاخص هاي رضايت شغلي

6: تعيين ضرايب اهميت مولفه هاي تعهد سازماني

1-7 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو موضوعی:  قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی حول رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تمرکز خواهد داشت. در مرحله مطالعات اکتشافی اطلاعات و منابعی را از متون مختلف گزینش کردیم که در حیطه موضوع تحقیق قرار می گرفتند. در این راستا، قلمرو موضوعی تحقیق ناظر بر مطالعات رضایت شغلی و تعهد سازمانی از دیدگاه صاحبنظران رفتار سازمانی در طی دو دهه اخیر می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق: این پژوهش درشرق استان تهران انجام پذیرفته است و ناظر بر کارکنان بانک سینا می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق: تحقيق حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوري اطلاعات اوليه و تهيه پروپوزال وتهيه پرسشنامه محقق ساخته و توزيع آن و همچنين انجام ساير مـراحل پژوهش از مهر 1391شروع و تا شهریور 1392 پایان پذیرفت.

1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

تعهد سازمانی   :Organizational commitment

تعهد سازمانی نوعی نگرش است. نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازمانی یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد (Allen & Meyer, 1990, 1-18)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir