دسته‌بندی نشده

پایان نامه اولویت‌بندی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بانک ملی

روش تحقيق :

 

روش انجام هر پژوهش، عموماً بر اساس اهداف، ماهيت موضوع و امكانات اجرايي تحقيق اتخاذ مي‌گردد و محقق در تلاش است تا با به كارگيري روش مناسب، آسان‌تر، سريع‌تر و دقيق‌تر به پاسخ سؤالات مورد نظر در تحقيق دست يابد. (خاکی،84:1379)

پژوهش  حاضر از لحاظ هدف، يك تحقيق كاربردي به حساب مي‌آيد،  چرا كه هدف آن نهادينه‌سازي كاربرد دانش مديريت كيفيت جامع و مديريت سرآمدي در سازمان‌هاي غيرانتفاعي بخش دولتي مي‌باشد. و از لحاظ نحوه گردآوري داده‌ها و ماهيت يك پژوهش توصيفي ـ پيمايشي از نوع مقطعي مي‌باشد زيرا:

الف  –  تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است  كه هدف آن‌ها توصيف كردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است.  اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بهـــــتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم‌گيري باشد. در پژوهش حاضر نيز پژوهشگر به دنبال شناخت بهــتر شرايط موجود سازمان‌هاي عضو  جامعه آماري مي‌باشد.

ب- تحقيق پيمايشي روشي است كه براي بررسي توزيع ويژگي‌هاي يك جامـــعه آماري به كار مي‌رود. اين نوع تحقيق مي‌تواند براي پاسخ به سؤال‌هاي پژوهــشي از جمله: ماهيت شرايط موجود چگونه است؟، چه رابطه‌اي ميان رويدادها وجود دارد؟ و وضعيت موجـــود چگونه است؟ به كار رود. در پژوهش حاضر نيز مطالعه وضعيت موجود ماهيت شرايط و رابطه ميان رويدادها در جامعه آماري براساس معيارهاي مدل تعالی سازمانی مدّ نظر مي‌باشد.

 

1-9  قلمرو تحقيق :

 

قلمرو موضوعي: اين موضوع در حوزه مديريت ( عملكرد و نظام مديريت كيفيت )قرار مي‌گيرد.

 

قلمرو مكاني: از نظرمكاني اين تحقيق درادارات مرکزی بانک ملی واداره امورشعب استان تهران انجام مي‌شود.

 

قلمرو زماني: تحقيق مورد نظر در دوره بهمن ماه 1392 الي مرداد سال 1393 انجام مي‌شود.

 

 

1-10 محدوديت تحقيق:

دراین تحقیق شاهد محدودیت های ذیل بوده ایم:

1- عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز ساير بانكهاي تجاري

2- محدود بودن زمان مديران بانك براي پاسخگويي به سوالات

3- عدم دسترسي به برخي از اطلاعات مورد نياز

4- عدم همكاري برخي از مديران ارشد و واحدهاي ستادي

1- عدم امكان انجام مقايسه با رقباي صنعت(ساير بانكها تجاري) به علت عدم همكاري

 

1-11 جامعه و نمونه آماري:

جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه روساومدیران اداره مرکزی بانک ملی ایران  و مدیران اداره امورشعب استان تهران می باشد که تعداد آنها 159 نفر شناسایی شد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. پرسشنامه های طراحی شده برای تمامی افراد ارسال گردید و در نهایت 155 پرسشنامه قابل استفاده دریافت شد.

بر اساس موارد یاد شده نمونه گیری نداشته ایم و از همه افراد جامعه آماری سوال شده است. بنابراین مشخص است که چون نمونه گیری نکرده ایم پس روش نمونه گیری و حجم نمونه جایگاهی ندارند.

 

1- 12 روش گردآوري اطلاعات :

در این پژوهش از روش کتابخانه اي و میدانی استفاده شده است. براي جمع آوري اطلاعات مربوط

به ادبیات پژوهش از روش کتابخانه اي، نظیر کتب،مجلات، پایان نامه ها و پایگاه هاي اطلاعاتی اینترنتی وبراي جمع آوري اطلاعات مربوط به تأیید و ردفرضیه هاي پژوهش، از روش پیمایشی و پرسشنامه ای استاندارد مدل تعالی سازمانی EFQMو مصاحبه استفاده شده است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir