دانلود پایان نامه متخصصین و تحلیل‌گران مالی

-4-1- رويکرد ارتباط ارزشي

اين رويکرد بر ارتباط ارزشي اقلام تعهدي به واسطه رابطه شان با ارزش اوراق بهادار به طور همزمان تکيه دارد. استفاده از رويکرد ارتباط ارزشي براي ارزيابي سودمندي اقلام تعهدي بر دو فرض استوار است، کارائي بازار و کنترل کافي و مناسب ريسک.

بعضي از محققان مانند ديچو (1994)[1] دريافتند که بين اجزاي مختلف سودهاي تعهدي با بازده سهام همبستگي وجود دارد. در اين شاخه از مطالعات ، از اطلاعات مربوط به سودها و اجزايشان استفاده مي‏شود. به عنوان مثال آنها از متغيرهاي وابسته به بازار (قيمتها و بازده) در ازاي معيارهاي حسابداري (جريانهاي نقد آتي) استفاده نمودند.

بارث و همکاران  برتري مدل سودهاي مجزايشان را نسبت به وجه نقد و سودهاي کل با R2 بالاتر، هنگامي که ارزش بازار سهام به عنوان يک متغير وابسته عمل مي کند نشان دادند.(بارث و همکاران، 2001)[2]. در مقابل، تحقيقات ديگري توانايي پيش بيني ارقام حسابداري را با توجه به جريانهاي نقدي آتي و ارتباط شان با ارزش بازار سهام براساس خطاي پيش بيني خارج از نمونه مورد آزمون قرار دادند. نزديکترين تحقيق در اين رابطه به وسيله لو و همکاران(لو و همکاران ، 2009)[3]  انجام شده است.

لو و همکاران گزارش نمود که اقلام تعهدي مشارکت با اهميتي در پيش بيني جريانهاي نقـدي آتـي انجام نمي دهند. آنها استنتاج کردند که مشارکت اقلام تعهدي از ديدگاه سرمايه گذاران اهميت اقتصادي ندارد. در حقيقت آنها دريافتند که بازدهي يک تا سه سال حاصل از يک پرتفوي کنترل شده که در آن براي پيش بيني جريانهاي نقدي آزاد آتي و سودها از جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي استفاده مي شد از پرتفوئي که از اقلام تعهدي به عنوان پيش بيني کننده استفاده نمي کرد، بيشتر نبود(لو و همکاران ، 2009) .

  • رويکرد محتواي اطلاعاتي

تحقيقات انجام شده در اين رويکرد بر ارزيابي سودمندي اقلام تعهدي با تکيه بر رابطه ميان اقلام تعهدي، جريانهاي نقدي آتي و سودهاي آتي تاکيد مي نمايد. ديچو و همکاران ، بارث و همکاران و کيم وهمکاران رابطه ميان اقلام تعهدي دوره جاري و جريانهاي نقدي دوره بعد را با استفاده از رگرسيون جريان نقدي در دوره بر جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي دوره t پيش بيني کردند(دیچو و همکاران ،1998)[4] ( بارث و همکاران ، 2001)[5](کیم وهمکارن،2010).نتايج آزمونها، نشان دهنده قدرت تبيين رگرسيون بود.

ديچو و همکاران از رويکرد همبستگي ميان اقلام تعهدي دوره t و جريانهاي نقدي در دوره بعد استفاده نموده اند(دیچو و همکاران ،2002)[6]. ديچو و همکاران در سال 1998 با ارائه يک مدل جديد در رابطه با پيش بيني جريانهاي نقدي آتي بيان نمودند که سودها بهتر از جريانهاي نقدي جاري، جريانهاي نقدي آتي را پيش بيني مي کنند(دچو و همکاران ،1998)[7] .

[1] – Dechow , 1994

[2] – Barth, et al,2001

[3] – Lev, et al, 2009

[4] – Dechow, et al, 1998

[5] – Barth et al, 2001

[6] – Dechow, et al, 2002

[7] – Dechow, et al, 1998

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

Author: