دسته‌بندی نشده

بررسی اثر نگرش نسبت به تغییر بر سطح تعامل با CRM

-1) مقدمه

از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي، كه هدفش حقيقت‌يابي است،  استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت وموضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق، دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است (خاکی، 1387) . امروزه پژوهش علمي تأثير چشمگيري بر رشد و گسترش علوم و دانش بشري داشته است هرچند که توافق ميان دانشمندان و پژوهشگران در باره تعريف پژوهش علمي چندان ساده نيست اما يک تعريف قابل قبول در مورد آن چنين است.  پژوهش علمي عبارت است از مطالعه نظم دار و کنترل شده ،تجربي و انتقادي يک يا چند محقق  در مورد روابط احتمالي ميان پديده هاي طبيعي است (هومن، 1392) .

در این فصل نحوه انجام تحقیق را با توجه به اهداف تحقیق بیان می کنیم و به توضیح روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه و چگونگی تحلیل آماری می پردازیم.

 

3-2) نوع و روش تحقیق

هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نمايد که آغاز چه شيوه اي در راه هر چه سريعتر و دقيقتر رسيدن  آنها را به پاسخ مورد نظر کمک مي کند.

تحقيق علمي را براساس هدف به سه دسته تقسيم مي شود:تحقيق بنيادي، کاربردي،تحقيق و توسعه.

تحقيق بنيادي: پژوهشي است که به کشف ماهيت اشاء،پديده هاو روابط بين متغيرها،اصول وقوانين وساخت يا آزمايش تئوريها و نظريه ها مي پردازدو به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي کمک مي کند.

تحقيق کاربردي: هدف توسعه دانش و کاربرد در يک زمينه خاص است به عبارت ديگر تحقيق کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي شود.

تحقيق و توسعه: فرآيندي است که به منظور تدوين وتشخيص مناسب بودن يک فرآورده آموزشي(طرحها،روشها،برنامه ريزي)انجام مي پذيرد(سرمد و همکاران،1383). با توجه به توضيحات فوق مي توان گفت که اين تحقيق از نظر هدف کاربردي است . کاربرد آن برای بانک ها و مدیران سازمان های مشابه با سازمان مورد بررسی می باشد. از لحاظ نحوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش از نوع توصیفی[1] است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.

[1] Descriptive method

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir