دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر کیفیت نام تجاری بیمه ایران بر میزان اعتماد مشتریان به این نام

-3-2-سوالات فرعی تحقیق

  1. آیا ارتباطات نام تجاری بیمه ایران بر میزان اعتماد مشتریان به این نام تاثیر دارد؟
  2. آیا کیفیت خدمات نام تجاری بیمه ایران بر میزان اعتماد مشتریان به این نام تجاری تاثیر دارد؟
  3. آیا اعتماد مشتریان نام تجاری بیمه ایران بر میزان وفاداری مشتریان به این نام تجار تاثیر مثبت دارد؟

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

به طورکلی وفاداری مشتری از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد. مشتریان وفادار در تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و افزایش سود به سازمان کمک می‌نمایند. به علاوه، مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند، به احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز توصیه نموده و در چرخه بازخور و ارزیابی محصول سازمان تأثیر می‌گذارند و این موارد در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند
(هارت و همکاران[1]،1999).

مشتري، رمز موفقیت هر سازمان و هر گونه فعالیت تجاري اقتصادي می‌باشد. اعتبار یک سازمان موفق ، بر پایه روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. کلیدي‌ترین عامل کسب رضایت و وفاداري مشتریان، ارائه خدمات مناسب است. سازمانی که یکی از اهداف عملی خود را ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات و نیازهاي مشتري طرح ریزي نموده باشد، می‌تواند با تکیه بر سایر اصول تجارت، سازمان موفقی باشد. ارائه خدمات مناسب جز بر پایه شناخت نیازها، علاقمندي‌ها، امکانات و انتظارات مشتریان امکان پذیر نیست. امروزه فقط جلب رضايتمندي مشتريان كافي نيست و شركتها نبايد تنها به اين موضوع بسنده كنند، بلكه آنها بايد مطمئن شوند كه مشتريان رضايتمندشان، وفادار هم هستند (کاتلر و آرمسترانگ[2]،2008).

 

 

طبق يافته‌هاي تحقيقي كه در مركز هتلي در سال 1999 صورت گرفت، هزينه به دست آوردن يك مشتري جديد مي تواند پنج برابر بيشتر از هزينه نگهداري مشتري فعلي باشد و نيز بازگشت سرمايه در بازاريابي براي مشتريان موجود، سه تا هفت برابر بيشتر از مشتريان آينده باشد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند که بیش از 90 % از مشتریان ناراضی یک شرکت، کوشش نمی‌کنند تا به منظور ارائه شکایت و یا انتقاد با سازمان مورد نظر ارتباط برقرار کنند(فتحیان،1390). این مشتریان براي تامین نیازهاي خویش به رقبا مراجعه ‌می‌کنند و عدم رضایت خویش را با علاقمندي تمام براي سایر مشتریان بالقوه بازگو ‌می‌کنند(هاپسون[3]،1381). به دلیل اهمیت وفاداری مشتری برای رشد سازمان، شناخت مفاهیم و الگوی وفاداری بسیاراهمیت دارد، نبودن چنین شناختی، ممکن است باعث شود مؤسسات خدماتی شاخص‌ها ی نادرستی را برای اندازه گیری وفاداری مشتری انتخاب نموده و قادر به ارتباط دادن وفاداری مشتری به شاخص‌های عملکرد نباشد و درنتیجه در طراحی برنامه‌های وفاداری و شناخت رفتارهای درست مشتریان دچار اشتباه شوند
(جیمز و همکاران[4]،2001).

1-5-اهداف تحقیق

1-5-1-هدف اصلی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری در ایجاد وفاداری نام تجاری می‌باشد چهارچوب هدف کلی تحقیق اهداف فرعی بصورت ذیل تنظیم گردید.

 

 

1-5-2-اهداف فرعی تحیق

در چهارچوب هدف کلی تحقیق اهداف فرعی بصورت ذیل تنظیم گردید:

  1. سنجش تاثیر ارتباطات نام تجاری بیمه ایران بر اعتماد مشتریان به این نام تجاری در استان گیلان
  2. سنجش تاثیر کیفیت خدمات نام تجاری بیمه ایران بر اعتماد مشتریان به این نام تجاری در استان گیلان
  3. سنجش تاثیر اعتماد مشتریان نام تجاری بیمه ایران بر وفاداری مشتریان به این نام در استان گیلان

1-6-چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی‌پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند‌های چون مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله پژوهش مربوط اند. در همینجا این نکته آشکار ‌می‌شود که برای یافتن راه حل مساله، پژوهشگر ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کند سپس به شناسایی متغیرهایی که در مساله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن را پدید آورد وسپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها( که متضمن تایید یا عدم تایید است) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش آشکار ‌می‌شود. بدین ترتیب ، چاچوب نظری گام مهمی‌در فرآیند پژوهش به شمار می‌رود ( سکاران،1388 ).

چهارچوب نظری پژوهش حاضر برگرفته ازمطالعه کمال زهیر و همکاران در سال 2011 می‌باشد. متغیرهای مستقل تحقیق ارتباطات نام تجاری و کیفیت خدمات نام تجاری و متغیر واسطه تحقیق اعتماد نام تجاری و متغیر وابسطه تحقیق نیز وفاداری به نام تجاری می‌باشد.

1.Hart,Smith,Spark,Tzokas

2.Kotler & Armstrong

1.Hobson

2.James, Bartlett,Kortrlik

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir