دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و خلق دانش

– جامعه آماری و حجم آن :

براي انجام تحقیق ابتدا بايد جامعه را كه مي‌خواهيم از آن نمونه بگيريم، به دقت تعريف كنيم. جامعه آماري عبارتست از افراد يا اشيايي كه در خاصيت يا خاصيت‌هاي مورد تحقيق مشترك باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند(خليلي،1379 ،87).  جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد (سکاران، 1382، 294). جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، كارشناسان و کارکنان شرکت لینا نیک به تعداد 500 نفر می باشد.

 

1-8-  بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

«نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌ها و مشخصات افراد جامعه را داراست» (كرلينجر،1370، 136).

براي تعيين حجم نمونه از رابطه زیر استفاده می کنیم:

 

N: جمع جامعه آماري مي باشد (که در اين تحقيق 500 نفر مي­باشند).

:Z  مقدار سطح معني دار و درجه آزادي در جدول مي باشد(96/1).

:E  حداکثر خطاي قابل قبول که در اينجا 5% فرض شده است.

😛  نسبت موفقيت بين افراد نمونه است كه50% در نظر گرفته شده است.

:q  نسبت عدم موفقيت مي باشد.(1-p=q)

كه پس از داده­گذاري در فرمول فوق نمونه به­دست آمده 217 نفر مي باشد.

 

1-9- روش گرد آوري اطلاعات :

جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانه­ای، مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق «پرسشنامه» مي­باشد. پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده‌هاي پژوهش است. پرسشنامه مجموعه‌اي از سؤالات (عبارات يا گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ را ارائه مي­دهد. از طريق پرسشنامه مي­توان دانش، علايق، نگرشها و عقايد فرد را در ارتباط با موضوعي خاص مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبل وي پي برد و به آنچه در حال حاضر انجام مي­دهد، آگاهي يافت. هر يك از ابزارهاي جمع آوري داده­ها، در واقع اين امكان را فراهم مي‌آورند كه داده­هاي مختلف را از آزمودني‌ها جمع‌آوري نمود. در ميان اين ابزارها، پرسشنامه‌هايي كه بسته هستند به علت وسعت كاربردي كه دارند از اهميت خاصي برخوردارند. (خاكي، 1378)

در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری، ارزیابی و مقایسه نتایج به دست آمده از طریق پرسشنامه‌ها از مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده می‌شود.طیف لیکرت می‌تواند 5 یا 7 گزینه ای باشد که در تحقیق حاضر در پرسشهای مربوط به رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش، ازمقیاس 5 گزینه ای به کار  می‌رود

 

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. آمار توصیفی برای گردآوری و طبقه بندی داده های جمعیت شناختی و آمار استنباطی برای رد یا تأیید فرضیه ها بکار می رود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *