روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

عنوان : بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

استاد راهنما:

دکتر احمدرضا اوجی نژاد

استاد مشاور:

دکتر عباس قلتاش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

 فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 6

اهداف­ پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8

هدف­ کلی…………………………………………………………………………………………………….. 8

هدف­های جزئی……………………………………………………………………………………………… 8

فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 8

تعریف واژه ها واصطلاحات …………………………………………………………………………….. 9

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………… 9

تعاریف عملیات……………………………………………………………………………………………… 9

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

مبانی نظری عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………….. 12

تعاریف عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………. 13

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………….. 14

نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………. 17

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………….. 23

مبانی نظری مهارتهای اجتماعی…………………………………………………………………………… 25

هدفهای اجتماعی شدن…………………………………………………………………………………….. 27

مولفه های مهارتهای اجتماعی…………………………………………………………………………….. 28

عوامل موثر در رشد مهارتهای اجتماعی………………………………………………………………… 29

مبانی نظری اضطراب امتحان……………………………………………………………………………… 30

علایم اضطراب………………………………………………………………………………………………. 31

مدلها و نظریه های اضطراب امتحان…………………………………………………………………….. 32

شیوع اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………… 33

علایم و نشانه های اضطراب……………………………………………………………………………… 34

عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان……………………………………………………………………. 36

تکنیکهای شناختی و رفتاری برای کاهش اضطراب امتحان…………………………………………. 40

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 46

پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………. 46

پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………… 50

جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 55

جامعه آماری و نمونه مورد بررسی………………………………………………………………………. 55

روش نمونه­گیری و نمونه آماری…………………………………………………………………………. 55

ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها…………………………………………………………. 55

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………. 59

روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………… 59

ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………… 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

یافته­های توصیفی …………………………………………………………………………………………… 61

یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………… 62

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 66

تحلیل یافته­های پژوهش…………………………………………………………………………………… 67

محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 70

پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………….. 71

پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………….. 71

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 73

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………. 73

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 80

پیوست  ………………………………………………………………………………………………………. 84

پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………….. 85

پیوست 2 …………………………………………………………………………………………………….. 88

پیوست 3 …………………………………………………………………………………………………….. 90

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 93

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای  تعداد 290 نفر به عنوان حجم  نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، اضطراب امتحان ساراسون (1975) و عملکرد تحصیلی فام  تیلور (1990) استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از داده­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون­­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بعدهای رفتار مناسب اجتماعی و اطمینان به خود داشتن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بعدهای رفتار نامناسب اجتماعی، تکانشی عمل کردن با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، بین حسادت با عملکرد تحصیلی رابطه ای مشاهده نگردید. بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد مهارت­های اجتماعی به صورت مثبت و اضطراب امتحان به صورت منفی قادر به پیش­بینی عملکرد تحصیلی می­باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

از وظایف اصلی نظام­های آموزشی در هر كشور انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعداد‌های دانش‌آموختگان و آماده‌كردن آنان برای شركت فعال در جامعه است. بنابراین آموزش افراد به منظور تصدی امور مختلف ضروری می‌نماید و مسأله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان هر جامعه نشان‌دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف‌یابی و توجه به رفع نیاز‌های فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می‌توان كار‌آمد و موفق دانست كه عملکرد تحصیلی دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بیشترین و بالاترین رقم را داشته باشد.

امروزه پژوهشگران بر ضرورت توجه به پیش‌بینی‌كننده‌های موفقیت تحصیلی تأكیدی خاص دارند، آن چنان كه در سه دهه اخیر، مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی بیش از پیش مورد توجه نظام های آموزشی قرار گرفته است(باتلر و وینه[1]، 1995). هلر و ویك[2](2000) عقیده دارند پیش‌بینی دقیق از عملکرد تحصیلی، تنها بر پایه ظرفیت‌هایی كه به وسیله آزمون‌های هوش سنجیده می‌شوند، صورت نمی‌گیرد، بلكه باید اطلاعاتی در خصوص ویژگی‌های شخصیتی، انگیزشی، عاطفی و شناختی كه نقش میانجی بین توانایی‌ها و پیشرفت در حیطه‌ای ویژه ایفا می‌كنند در اختیار داشت. در این راستا با توجه به ارتباط شناخت، انگیزش، عاطفه در رفتار انسان، متغیر‌های متعددی به منظور تبیین عملكرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در حوزه‌های متفاوت درسی شكل گرفته و به آزمایش گذاشته شده‌اند(ولترز، پینتریچ، كاربینك[3]، 2003).

از جمله متغیر‌هایی كه با عملکرد تحصیلی در ارتباط است، اضطراب امتحان می‌باشد. ساراسون[4](1986) به ماهیت اضطراب امتحان به عنوان عامل ایجاد‌كنندهْ تداخلات شناختی در فرایند توجهی، افكار تحریف شده و نا‌مرتبط با تكلیف اشاره دارد كه سبب ایجاد اختلال در فرایند یاد‌گیری، افت عملكرد تحصیلی و رویگردانی از مدرسه می‌شود. بنابراین اضطراب امتحان می تواند بر روند تحصیلی دانش­آموزان اثرگذار باشد. علاوه بر کاهش اضطراب توجه به مهارت­های اجتماعی و تقویت آن می­تواند راهگشایی جهت بهبود یادگیری و فعالیت­های آموزشی در مدارس باشد. چرا که مهارت اجتماعی، رفتارهای آموخته شده ای است كه فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثر بخش داشته و از واكنش های نامعقول اجتماعی خودداری كند(گرشام و الویت[5]، 2005). بنابراین مهارتهای اجتماعی ممكن است با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در ارتباط باشد (اسواتز1 و والكر2، 1984، به نقل از حمیدپور و همکاران، 1388)، لذا توجه به آن در دوره تحصیلی مفید می باشد. در این راستا این پژوهش رابطه بین مهارت­ های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی مورد توجه قرار داده است.

دراین فصل، ابتدا مسئله مورد تحقیق مطرح گردیده است. در ادامه، اهمیت پژوهش تبیین شده و هدف­های تحقیق ذکر شده است. در قسمت بعد سؤال­های تحقیق بیان شده و در بخش آخر، واژه­ها و اصطلاحات مهم این تحقیق تعریف گردیده است.

بیان مسأله:

امروزه تعلیم و تربیت نقش مهمی در زندگی و آینده فرد ایفا می‌كند. سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از جمله مسایلی است كه توجه روان‌شناسان را به خود جلب كرده است (بینه و سیمون[1]، 1905، ثرندایك[2]، 1920، الشات و هامكر[3]،2000؛ به نقل از دری­هکی، 1392)، زیرا دست‌یافتن به نتایج مثبت در زمینه تحصیل (با شناسایی و مهار عوامل تأثیر‌گذار بر عملکرد تحصیلی) منجر به پیشرفت همه جانبه دانش‌آموزان و جامعه می‌شود (چادوری[4]، 2010). اتکینسون[5] و همکاران (1998) عملکرد تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می­دانند که به وسیله­ی آزمون­های استاندارد شده، اندازه­گیری می­شود (به نقل از سیف، 1388). اگر چه عملکرد تحصیلی از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد، اما نمی‌توان نقش مهارت­های اجتماعی را در عملكرد تحصیلی نادیده گرفت.

داشتن مهارتهای اجتماعی از ضرورتهای اساسی زندگی امروز است. این ضرورت بویژه‏ برای سنین نوجوانی و جوانی که افراد را در رویارویی با موقعیتهای متعدد قرار می‏دهد، بیشتر ملموس می‏باشد. در این رابطه، نقش مدرسه و معلمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای اجتماعی در سالهای حساس رشد، لازم است‏ ارزیابی اولیه‏ای مبنی بر میزان یاددهی این مهارتها از سوی دبیران صورت گیرد(فتحی و همکاران،1384).

مهارت های اجتماعی توانایی­هایی هستند که باعث بروز رفتارهایی می شوند که به صورت مثبت یا منفی تقویت می گردند. این مهارت­ها می توانند در روابط انسان با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجودآورند و موجبات سازگاری بیشتر و اثرگذاری مناسب و مطلوب در رفتار دیگر افراد جامعه که کودک در ارتباط با آن ها در اجتماع زندگی می کند، را فراهم نمایند (مجیب،1384). اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن هنجارها، مهارت‏ها، انگیزه‏ها و رفتارهای فرد شکل می‏گیرد و او را برای ورود به‏ جامعه آماده می‏کند (نساجی زواره، 1388) و زمینه موفقیت در امر تحصیل را فراهم می کند.

از جمله متغیر‌هایی دیگری كه بر عملکرد تحصیلی اثرگذار است، اضطراب امتحان می‌باشد.

اضطراب حالتی است که تقریبا در همه انسانها در طول زندگی و به درجات مختلف بروز می کند. یکی از اضطراب‌های شناخته شده در تعلیم و تربیت اضطراب امتحان است. اضطراب امتحان، نوع شایعی از اضطراب عملکرد است که سالانه میلیونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهشگران اضطراب امتحان را نوعی اضطراب مربوط به موقعیت می‌دانند كه با عملكرد یاد‌گیری دانش‌آموز در مراكز آموزشی رابطهْ تنگاتنگ دارد و به عنوان صفتی نسبتاً پایدار و مرتبط با موقعیت‌های تهدید‌آمیز تعریف شده است(لارسون[6] و همكاران، 2010).

ساراسون[7](1986) اضطراب امتحان را نوعی اشتغال فكری معرفی كرد كه به وسیله شك به خود در مورد توانایی تحصیلی و كم ارزش شمردن خود مشخص می‌شود. ساراسون به ماهیت اضطراب امتحان به عنوان عامل ایجاد‌كنندهْ تداخلات شناختی در فرایند توجهی، افكار تحریف شده و نا‌مرتبط با تكلیف اشاره دارد كه سبب ایجاد اختلال در فرایند یاد‌گیری، افت عملكرد تحصیلی و رویگردانی از مدرسه می‌شود(لارسون و همكاران،2010). اضطراب امتحان بک واکنش هیجانی نا خوشایندبه موقعیت ارزیابی است. این هیجان با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی مشخص می شود. همانطور که وبر[8](1988) بیان داشتند: اضطراب معمولا به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی، وحشت، هراس وتشویش همراه است(به نقل از کاظمیان، 1389). بنابراین اضطراب یکی از متغیرهای انگیزشی و شناختی است که پیشرفت تحصیلی، یادگیری، عملکرد، توجه، تمرکز و بازیابی اطلاعات یادگیرندگان را به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد(بنچمین[9]، 2008) و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت های ارزیابی کننده، حل مشکلات و تقلیل کارآمدی تحصیلی است. اضطراب امتحان، عامل اصلی كمك به تنوع نتایج منفی از جمله ناراحتی روانی، عدم موفقیت در اتمام تحصیلات مدرسه­ای و ناامنی است (همبر[10]، 1988). دانش­آموزانی كه اضطراب امتحان­شان در حد بالاست، مهارت های مطالعه و یادگیری خود را چه در زمان مطالعه و چه در زمان شركت در آزمون پایین­تر از حد توان و دانش خود مورد استفاده قرار می دهند (جین[11]، 2007). بنابراین اضطراب امتحان با تأثیر منفی ای که بر روی نحوه مطالعه کردن و بازآوری اطلاعات در جلسه امتحان دارد، سبب می­شود که دانش­آموزان نتوانند از توانایی­های خود بیشترین استفاده را ببرند و اینکه در امتحان بازدهی مناسبی نداشته باشند. لذا جهت موفقیت تحصیلی دانش­آموزان ضروری است که به اضطراب امتحان توجه شود و تمهیداتی جهت کاهش آن اندیشیده شود.

لذا با توجه به اهمیت توجه به مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان در آموزش و پرورش این پژوهش قصد دارد به بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مرودشت بپردازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای­اجتماعی است که در واقع کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی بستگی به چگونگی عملکرد در این نهاد دارد (ندیمی و بروج، 1390). حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر این را طلب می کند که به بحث آموزش و میزان یادگیری دانش­آموزان توجه ویژه­ای مبذول شود. امروزه تمرکز آموزش به­جای ارایه­ی برنامه­های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی، به پرورش دانش­آموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است (پاریس و وینگوگراد[1]، 2008)، زیرا دانش آموزان بزرگترین سرمایه‌های هر جامعه به حساب می آید و می توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده، چرخهای پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند. در حقیقت، امروزه ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان برای یاد‌گیری و حفظ و تداوم آن، شاید یكی از اصلی‌ترین دغدغه‌های والدین و معلمین باشد. هم‌چنین از نقطه نظر آموزشی، ایجاد و حفظ یك انگیزش علاقه‌مدار در طول یاد‌گیری و آموزش بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس به نظر می‌رسد كه مهم‌ترین وظیفه مدارس، تدارك تجارب كیفی برای دانش‌آموزان، ایجاد علاقه و درگیر‌شدن در تكلیف و رشد مهارت‌ها و دانش آنان است(تسای، كونتر، لودكه، تراتوین و ریان[2]، 2009). با توجه به این كه یك سوم جمعیت كشور ما را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند و افت تحصیلی یکی از مشكلات نظام آموزش و پرورش کشور ما است، ضرورت دارد عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثرگذار هستند مورد توجه قرار گیرند، چرا که عملکرد تحصیلی پایین سبب از دست رفتن سرمایه ملی و تلف شدن وقت و عمر دانش­آموزان خواهد شد، بنابراین توجه به عملکرد تحصیلی و عوامل اثرگذار بر آن ضرورت دارد. از جمله این عوامل می توان به اضطراب امتحان و مهارت های اجتماعی اشاره کرد.

اضطراب امتحان یك مشكل آموزشی مهمی است كه سالانه میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأ‌ثیر قرار می‌دهد و هم‌چنین یك واكنش هیجانی نا‌خوشایند به موقعیت ارزیابی است كه این هیجان با احساس نوعی تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خود‌كار مشخص می‌شود و حتی سلامت روانی دانش‌آموزان را تهدید می‌كند و بر كار‌آمدی، شكوفایی استعداد، شكل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان تأ‌ثیر سوء می‌گذارد و هم‌چنین به عنوان یكی از پدیده‌های فرا‌گیر و مشكل‌ساز میان دانشجویان و دانش‌آموزان می‌تواند در خود‌كار‌آمدی تحصیلی و عملكرد بهینه آنان به ‌ویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی گذارد (خسروی و بیگدلی،1387).

 اکتساب مهارت های اجتماعی، محور اصلی رشد اجتماعی، شکل گیری روابط اجتماعی، کیفیت تعامل­های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سلامت روان فرد به شمار می­آید (تئودورو[3] و همکاران، 2005). بیشتر روانشناسان بر این باورند که مهارت­های اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته و قابل قبولی است كه فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از عكس­العمل های نامعقول اجتماعی خودداری كند. بنابراین مهارت­های اجتماعی می­تواند از مشکلات یادگیری دانش­آموزان بکاهد و به کیفیت یادگیری آنها کمک کند. اما پژوهش­هایی که در این راستا صورت گرفته است کمتر نقش مهارت­های اجتماعی در یادگیری و بهبود فعالیت­های آموزشی را مورد توجه قرار داده است. در راستای بهبود وضعیت تحصیلی این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان می باشد. به امید انکه زمینه ساز رشد و توسعه نظام­های آموزشی و کاهش افت تحصیلی دانش­آموزان گردد.

[1] – Paris & Winograde

[2] -Tsai, Kunter, Ludtke, Traumanis & Rayan

[3]– Teodoro

[1] -Binet & Simon

[2] -Thorendike

[3] -Alshat & Hamker

[4] -Chow

[5]– Atkinson

[6] -larson

[7]  -Sarason

[8] -Weber

[9]– Beauchemine

[10]– Hembree

[11]– Jing

[1] -Buttler & Winn

[2] -Heller & Vike

[3] -Wolters, Pintrich & Karbenick

[4]  -Sarason

[5]– Greshman  & Elliott

1– Swatz

2– Walker

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir